ผลประโยชน์ที่ได้รับ

 • บุตรที่อายุต่ำกว่า 30 สามารถเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมนี้ได้
 • พ่อและแม่ของผู้ยื่นสมัครต้องมีอายุมากกว่า 55 ปีขึ้นไป จึงจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมได้
 • ไม่จำเป็นต้องพำนักอาศัยหรือเดินทางมายังเซนต์คิตส์และเนวิสในระหว่างการดำเนินการ
 • ไม่จำเป็นต้องมีการสัมภาษณ์ ตรวจวัดระดับการศึกษา หรือประสบการณ์ด้านการบริหาร
 • สามารถเดินทางโดยไม่ต้องขอวีซ่าได้มากกว่า 150 ประเทศ รวมถึงประเทศในกลุ่มเชงเก้น, สหราชอาณาจักร ฮ่องกง สิงคโปร์
 • สามารถยื่นขอวีซ่าออสเตรเลียออนไลน์ได้
 • ได้รับการยกเว้นภาษีจากรายได้ที่เกิดขึ้นทั่วโลก

ตัวเลือกการลงทุน

กองทุนการเติบโตอย่างยั่งยืน:

 • 150,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับผู้สมัครหนึ่งราย
 • 175,000 000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับผู้สมัครหนึ่งรายและคู่สมรส
 • 195,000 000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับครอบครัวที่มีสมาชิก 4 คน
 • 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับผู้ที่อยู่ภายใต้การอุปการะต่อจำนวนหนึ่งคน ไม่จำกัดอายุ

อสังหาริมทรัพย์:

 • ลงทุนขั้นต่ำ 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาล
 • ต้องถือครองหรือบำรุงรักษาอสังหาริมทรัพย์นั้นไม่น้อยกว่า 7 ปี ต้องมีการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ ชำระค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ และ ภาษี นอกเหนือจากการซื้อ

เงื่อนไข

ผู้ยื่นสมัครต้อง:

 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • สุขภาพแข็งแรง
 • มีรายได้สุทธิจัดอยู่ในกลุ่มรายได้สูง
 • ลงทุนในกองทุนที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืนหรือลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาล

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

 • 7,500 ดอลลาร์สหรัฐ – การดำเนินการตรวจสถานะทางธุรกิจ สำหรับผู้ยื่นสมัครหลัก
 • 4,000 ดอลลาร์สหรัฐ – การดำเนินการตรวจสถานะทางธุรกิจ สำหรับผู้ที่อยู่ภายใต้การอุปการะ ต่อจำนวนหนึ่งคน และ ต้องมีอายุมากกว่า 16ปี
 • ค่าธรรมเนียมรัฐบาลต้องชำระนอกเหนือจากจำนวนในการลงทุน ซึ่งจะนับจากผู้สมัคร คู่สมรส และผู้อยู่ภายใต้การอุปการะ
 • ชำระค่าอากรแสตมป์โดยนับจากราคาของอสังหาริมทรัพย์แต่ต้องไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ

การดำเนินการ

 • ใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 4-6 เดือน
 • กรอกเอกสารให้ครบถ้วนละส่งเอกสารให้กับตัวแทนที่ได้รับการอนุญาติจากทางรัฐบาล
 • ต้องมีใบรับรองว่าไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • มีใบยืนยันการตรวจสุขภาพ
 • มีการดำเนินการที่เรียบง่ายและต้องการเพียงข้อมูลพื้นฐานของผู้สมัคร

คำถามพี่พบบ่อย

โปรแกรมการลงทุนเพื่อได้มาซึ่งสัญชาติคืออะไร?

โปรแกรมการลงทุนเพื่อได้มาซึ่งสัญชาติในประเทศเซนต์คิตส์และเนวิส เปิดโอกาสให้บุคคลและครอบครัวของบุคคลนั้นๆ สามารถถือครองสัญชาติและหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) โดยผ่านการลงทุนที่ได้รับการยินยอมและการบริจาคให้แก่ประเทศเซนต์คิตส์และเนวิส

ทางเลือกในการลงทุนมีดังนี้

กองทุนการเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth Fund)

  • ลงทุนในจำนวน 150,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับผู้ยื่นสมัครหลักจำนวน 1 ท่าน
  • ลงทุนในจำนวน 195,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับครอบครัวผู้ยื่นสมัครหลัก จำนวนถึง 3 ท่าน (10,000 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลที่เพิ่มขึ้นต่อ 1 คน)

อสังหาริมทรัพย์ (Real Estate)

  • ลงทุนจำนวน 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการอนุมัติ และ ต้องถือครองอย่างน้อย 7 ปี
  • ลงทุนจำนวน 400,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการอนุมัติ และ ต้องถือครองอย่างน้อย 5 ปี

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ การตรวจสอบที่มาของแหล่งเงินได้ และค่าธรรมเนียนรัฐบาล เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งไม่รวมกับจำนวนเงินลงทุนที่อ้างอิงข้างต้น กรุณาเปรียบเทียบจากตารางค่าธรรมเนียมประเทศในแถบแคริบเบียนล่าสุดเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและการปรับใช้

ผู้ใดที่สามารถยื่นสมัครโปรแกรมการลงทุนเพื่อได้มาซึ่งสัญชาติ?

ผู้ที่ยื่นสมัครต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีประวัติอาชญากรรม และลงทุนในตัวเลือกการลงทุนอย่างน้อย 1 ตัวเลือก

ผู้ยื่นสมัครที่ได้รับการห้าม ได้แก่ผู้ยื่นสมัครจากสัญชาติของประเทศดังนี้

 • ประเทศอัฟกานิสถาน
 • ประเทศอิหร่าน
 • ประเทศเกาหลีเหนือ

สัญชาติที่ได้รับการต้องห้ามข้างต้นนี้ สามารถยื่นสมัครสัญชาติทางเลือกกับประเทศเซนต์คิตส์และเนวิส ได้ หากมีสิทธิ์ในการเป็นผู้พำนักอาศัยถาวรในประเทศแคนาดา สหราชอาณาจักร หรือสหรัฐอเมริกา

ผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ยื่นสมัครหลักที่ผู้ใดสามารถยื่นสมัครได้?
 • คู่สมรสของผู้ยื่นสมัครหลัก
 • บุตรภายใต้การดูแลของผู้ยื่นสมัครหลักที่อายุถึง 30 ปี (โดยมีหลักฐานการเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษา โดยมีช่วงอายุระหว่าง 18 – 30 ปี)
 • บุตรที่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ยื่นสมัครหลักที่มีอายุอย่างน้อย 18 ปี
 • พ่อแม่หรือปู่ย่าตายายของผู้ยื่นสมัครหลักหรือคู่สมรสต้องมีอายุมากกว่า 55 ปี และยังอยู่ภายใต้การดูแลของผู้สมัครหลัก
ประโยชน์ของการเป็นพลเมืองในประเทศเซนต์คิตส์และเนวิส มีอะไรบ้าง?

หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ของเซนต์คิตส์และเนวิส อนุญาตให้สามารถเดินทางโดยไม่ต้องขอวีซ่า หรือ visa-on-arrival ได้มากกว่า 150 ประเทศ รวมถึง ฮ่องกง สิงคโปร์ รัซเซีย สหราชอาณาจักร และประเทศในสหภาพยุโรป สามารถดูรายชื่อประเทศแบบเต็มได้ที่เว็บไซต์นี้ https://www.ciu.gov.kn/visa-free-countries/

เซนต์คิตส์และเนวิส ยอมรับการถือสองสัญชาติ และสัญชาติสามารถถือครองได้ตลอดชีพ และสามารถส่งต่อให้สมาชิกรุ่นที่ 2 (บุตรต้องกำเนิดหลังจากเอกสารได้รับการอนุมัติ) และสมาชิกรุ่นที่ 3 (ไม่สามารถยื่นสมัครได้ทันที ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขนั้นๆ)

ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในการดำเนินการ?

ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการโดยประมาณ 6 เดือน

จำเป็นที่จะต้องเดินทางไปยังประเทศไซปรัสหรือพักอาศัยอยู่ที่นั่นในระหว่างการดำเนินการทางเอกสารหรือไม่?

ไม่ ผู้ยื่นสมัครไม่จำเป็นต้องเดินทางหรือเข้าพำนักอาศัยในประเทศโดมินิกาก่อนที่จะได้รับสัญชาติ

จำเป็นต้องแสดงแหล่งที่มาของเงินที่ใช้ในการลงทุนไหม?

ใช่ ผู้ยื่นสมัครจำเป็นต้องแสดงแหล่งที่มาของเงินที่ใช้ในการลงทุน เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นนี้จะขึ้นอยู่แหล่งที่มาแต่ละแหล่ง

ผู้สมัครสามารถใช้เงินที่ได้รับจากเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวสำหรับการลงทุนได้ไหม?

ผู้สมัครสามารถใช้เงินลงทุนที่ได้จากเพื่อนหรือครอบครัวในการลงทุนได้ โดยส่วนมากแล้ว เอกสารเพิ่มเติมจะทำการขอจากผู้ที่ช่วยสนับสนุนในก้อนเงินลงทุนนั้นๆ ซึ่งเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นนี้จะขึ้นอยู่แหล่งที่มาแต่ละแหล่ง

เอกสารข้างต้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นหรือมีเจตนาในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายใดๆ ข้อมูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งกล่าว ในแต่ละกรณีจะมีข้อแตกต่างกัน และจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล หากทำการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นกับข้อมูลของตนแล้ว โปรดคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ทางทีมกฎหมายของเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์ของผู้ที่ให้ความสนใจ