ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 • ผู้ลงทุนสามารถได้รับการอยู่อาศัยแบบถาวรในสิงคโปร์โดยการจัดตั้งธุรกิจใหม่ในสิงคโปรหรือลงทุนในกองทุนที่ได้รับการอนุมัติ
 • รัฐบาลที่โปร่งใสและมีนโยบายส่งเสริมธุรกิจ
 • มาตราฐานการครองชีพสูง
 • แหล่งสำคัญของความบันเทิงและวัฒนธรรมในเอเชีย
 • คู่สมรส และ ผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองที่อายุน้อยกว่า 21 ปี สามารถเข้าร่วมรายการได้
 • พ่อแม่และบุตรที่อายุเกินเกณฑ์ดังกล่าวสามารถได้วีซ่าแบบ 5 ปี
 • สามารถยื่นขอรับสิทธิ์พลเมืองหลังจากถือการอยู่อาศัยแบบถาวรอย่างน้อย 2 ปี

ทางเลือกสำหรับการลงทุน

 • ทางเลือกที่ 1 – ลงทุนอย่างน้อย 2.5 ล้าน ดอลลาร์สิงคโปร์ ในบริษัทใหม่ หรือ ในการขยายธุรกิจของธุรกิจเดิมในอุตสาหกรรมที่ได้รับการอนุมัติ
 • ทางเลือกที่ 2 – – ลงทุนอย่างน้อย 2.5 ล้าน ดอลลาร์สิงคโปร์ ในกองทุนที่ได้รับการอนุมัติที่ลงทุนในบริษัทที่อยู่ในสิงคโปร์

เงื่อนไข

 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • มีภูมิหลังเรื่องธุรกิจพอสมควร (ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี) และต้องเตรียม การรายงานทางการเงินของ 3 ปี ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว
 • ต้องเคยทำธุรกิจที่มีระยะการขายหนึ่งปีที่ไม่น้อยไปกว่า 50 ล้าน ดอลลาร์สิงคโปร์ ในปีก่อนการยื่นขอรับสิทธิ์ และ อย่างน้อย 50 ล้าน ดอลลาร์สิงคโปร์ เฉลี่ยแต่ละปีใน 3 ปีที่ผ่านมา
 • ผู้ยื่นขอรับสิทธิ์สามารถปรับปรุงธุรกิจให้ผ่านเงื่อนไขการขายอย่างต่ำ
 • ถ้าบริษัทเอกชน ผู้ยื่นขอรับสิทธิ์ต้องมรการถือหุ้นอย่าง 30% ของบริษัท
 • ต้องส่งแผนธุรกิจ หรือ การลงทุนพร้อมด้วยลายละเอียด รวมถึงเป้าหมายสำคัญที่ต้องทำให้สำเร็จ 3 ปี หลังการลงทุน
 • ธุรกิจต้องอยู่ในอุตสาหกรรมที่ได้รับการอนุมัติ

ขั้นตอนการดำเนินการ

 • จ่ายค่าธรรมเนียนของการยื่นขอรับสิทธิ์ให้กับรัฐบาลสิงคโปร์
 • แบบฟอร์มการยื่นขอรับสิทธิ์และเอกสารเสริมต้องถูกส่งภายใน 1 เดือนหลังจากการจ่ายค่าธรรมเนียนของการยื่นขอรับสิทธิ์
 • ผู้ยื่นขอรับสิทธิ์สัมภาษณ์กับสำนักงานการติดต่อการลงทุนของสิงคโปร์ (Contact Singapore)
 • การอนุมัติจะถูกออกภายใน 2-4 เดือน
 • ต้องทำการลงทุนภายใน 6 เดือนหลังจากได้รับการอนุมัติ
 • การอนุมัติขั้นสุดท้ายจะถูกออกก็ต่อเมื่อมีหลักฐานยืนยันการลงทุนในการลงทุนที่ถูกต้องตามคุณสมบัติ
 • ผู้ยื่นขอรับสิทธิ์ต้องย้ายไปไปสิงคโปร์และดำเนินการเรื่องการอยู่อาศัยแบบถาวรให้เสร็จอย่างเป็นทางกายภายใน 12 เดือนหลังจากการอนุมัติขั้นสุดท้าย

ใบอนุญาตการเดินทางเข้าอีกครั้ง

 • เมื่อดำเนินการเรื่องการอยู่อาศัยแบบถาวรเสร็จอย่างเป็นทางการ ผู้ยื่นขอรับสิทธิ์ และ ผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองจะได้รับใบอนุญาตการเดินทางเข้าอีกครั้ง มีอายุ 5 ปี เพื่อที่จะทำให้การอยู่อาศัยแบบถาวรคงสถานะต่อไปได้เมื่ออยู่นอกสิงคโปร์
 • เมื่อใบอนุญาตการเดินทางเข้าอีกครั้งหมดอายุ สามารถต่ออายุได้อีก แบบ 3 หรือ 5 ปี ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขดังนี้:
  • จำนวนลูกจ้างที่ถูกจ้าง; และ
  • รายจ่ายของบริษัท; และ
  • เวลาที่ใช้ในสิงคโปร์

คำถามที่พบบ่อย

โปรแกรมเพื่อการมีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศสิงคโปร์คืออะไร?

โปรแกรมเพื่อการมีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศสิงคโปร์ การมีถิ่นที่อยู่ถาวรเป็นสถานะของผู้ลงทุนที่มีบันทึกการทำธุรกิจและเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ ผู้ที่มีความตั้งใจจะทำธุรกิจให้ก้าวหน้าเติบโตจากประเทศสิงคโปร์

ผู้ใดที่สามารถยื่นสมัครโปรแกรมเพื่อการมีถิ่นที่อยู่ถาวรได้?

ต้องมีคุณสมบัติดังนี้:

 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • มีพื้นหลังการทำธุรกิจ (อย่างน้อย 3 ปี) และมีการยืนยันงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วในระยะเวลา 3 ปี
 • ประกอบธุรกิจที่มีผลประกอบการประจำปีอย่างน้อย 50 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ในปีก่อนหน้าที่จะยื่นสมัคร และต้องมี P.A. อย่างน้อย 50 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์เฉลี่ยมากกว่า 3 ปีก่อน
 • ผู้ยื่นสมัครสามารถรวบรวมผลประกอบการจากหลากหลายธุรกิจเพื่อให้ถึงตามเงื่อนไข
 • หากบริษัทเป็นเอกชน ผู้ยื่นสมัครต้องมีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 30%
 • ต้องจัดส่งแผนการลงทุนและรายละเอียกของธุรกิจ พร้อมทั้งเป้าหมายที่สามารถทำได้ภายใน 3 ปี
 • ลักษณะของธุรกิจต้องได้รับการอนุมัติ
ขั้นตอนการดำเนินการ มีอะไรบ้าง?

ในการยื่นสมัคร ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • ชำระค่าธรรมเนียมให้แก่รัฐบาลสิงคโปร์
 • เอกสารยื่นสมัครและเอกสารเพิ่มเติมภายใน 1 เดือน ของเดือนที่ชำระค่าธรรมเนียมให้รัฐบาล
 • เข้าสัมภาษณ์ที่สิงคโปร์
 • รอการยืนยัน (Approval in Principle) โดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 2-4 เดือน
 • ต้องลงทุนภายในเวลา 6 เดือน ของ AIP
 • ได้รับการยืนยันรอบสุดท้าย
 • ย้ายไปยังสิงคโปร์และทำพิธีการการได้ถิ่นที่อยู่ถาวรภายใน 12 เดือน
มีข้อกำหนดให้เข้าอยู่ในประเทศหลังจากได้รับสิทธิ์การมีถิ่นที่อยู่ถาวรหรือไม่?

มีข้อกำหนดให้เข้าอยู่ หากผู้สมัครเดินทางออกจากสิงคโปร์ต้องทำเรื่องขออนุญาตเข้าประเทศใหม่ตลอด 5 ปีเพื่อคงสิทธิ์การมีถิ่นพำนักถาวรเมื่อไม่ได้อยู่ในประเทศ

เมื่อใบขออนุญาตเข้าประเทศหมดอายุสามารถต่อได้เป็นระยะเวลา 3-5 ปี

 • จำนวนของพนักงานที่ว่าจ้าง
 • ค่าใช้จ่ายลงทุนทางธุรกิจ
 • ระยะเวลาในการอยู่ที่สิงคโปร์
คู่สมรสและบุตรที่เป็นเยาวชนสามารถได้ริบสิทธิประโยชน์จากการได้ถิ่นที่อยู่ถาวรของประเทศสิงคโปร์?

คู่สมรสและบุตรที่อายุน้อยกว่า 21 ปี (รวมถึงบุตรที่รับมาเลี้ยง) ที่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ยื่นสมัคร

พ่อแม่หรือบุตรที่อายุมากกว่า 21 ปีสามารถได้รับสิทธิ์การมีถิ่นที่อยู่ถาวรหรือไม่?

ไม่สามารถ อย่างไรก็ตาม พ่อแม่และบุตรที่อายุมากกว่า 21 ปี สามารถได้รับวีซ่าท่องเที่ยวเป็นระยะเวลา 5 ปี

ผู้สมัครต้องตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินทุนหรือไม่?

ต้องตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินทุน ผู้สมัครต้องมีหลักฐานด้านความมั่นคง และรายงานการตรวจสอบบัญชีจากบริษัทที่ดูแล

เงินลงทุนขั้นต่ำเท่าไหร่?

ผู้สมัครต้องลงทุนเป็นจำนวนขั้นต่ำที่ 2.5 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์

คุณสมบัติในการลงทุนมีอะไรบ้าง?

ผู้ยื่นสมัครต้องลงทุนในหนึ่งในตัวเลือกข้างต้นนี้

 • ธุรกิจใหม่ในภาคธุรกิจที่ได้รับการอนุมัติ
 • การขยายธุรกิจในภาคธุรกิจที่ได้รับการอนุมัติ
 • ลงทุนในบริษัทที่ตั้งอยู่ในสิงคโปร์เป็นจำนวนที่ตรงตามเงื่อนไข
ภาคธุรกิจใดบ้างที่ได้รับการอนุมัติ?

โปรแกรมการมีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศสิงคโปร์ ผู้สมัครสามารถลงทุนในภาคธุรกิจดังต่อไปนี้ได้

 • สถาบันยานยนต์
 • ธุรกิจเกี่ยวกับผู้บริโภค
 • การศึกษา
 • เครื่องใช้ไฟฟ้า
 • ธุรกิจพลังงาน
 • ธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
 • ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ
 • ระบบการขนส่งและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
 • ธุรกิจเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
 • เภสัชศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ
 • การบริการระดับมืออาชีพ เป็นต้น

ภาคธุรกิจข้างต้นยังไม่หมดเพียงเท่านี้ สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.edb.gov.sg/en/how-we-help/global-investor-programme.html

ผู้สมัครสามารถลงทุนในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากที่ลงทุนในโปรแกรมได้หรือไม่?

ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในรูปแบบอื่นได้ หรือการเข้าซื้อธุรกิจอื่นๆในสิงคโปร์ (acquisitions)

ผู้ลงทุนสามารถโอนสิทธิ์ให้กับครอบครัวที่มากับผู้ลงทุนได้หรือไม่?

ไม่ได้ เงินลงทุนไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้

ผู้ถือสิทธิ์การมีถิ่นที่อยู่ถาวรของสิงคโปร์สามารถยื่นขอสัญชาติได้เมื่อไหร่?

ผู้ถือสิทธิ์การมีถิ่นที่อยู่ถาวรสามารถยื่นขอสัญชาติได้ หลังจากเข้ามาอาศัยที่สิงคโปร์และถือสิทธิ์เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี

สามารถถือสองสัญชาติได้หรือไม่?

ไม่สามารถถือสองสัญชาติได้ ผลเมืองสิงคโปรต้องยกเลิกสัญชาติอื่นทั้งหมด

ผู้ถือสิทธิ์ต้องชำระภาษีที่พักอาศัยนอกประเทศสิงคโปร์หรือไม่?

ไม่ต้องชำระ เมื่อผู้สมัครได้สิทธิ์การมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสิงคโปร์ ต้องชำระภาษีตามการชำระของสิงคโปร์

ผู้ถือสิทธิ์ต้องชำระภาษีจากทั่วโลกหรือไม่

ผู้ถือสิทธิ์ไม่ต้องชำระภาษีของรายได้จากต่างประเทศ (นอกสิงคโปร์)

ผู้ถือสิทธิ์ต้องลงทะเบียนที่สำนักงานภาษีในสิงคโปร์หรือไม่?

ต้องลงทะเบียนเพื่อรับหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสิงคโปร์

เอกสารข้างต้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นหรือมีเจตนาในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายใดๆ ข้อมูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งกล่าว ในแต่ละกรณีจะมีข้อแตกต่างกัน และจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล หากทำการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นกับข้อมูลของตนแล้ว โปรดคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ทางทีมกฎหมายของเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์ของผู้ที่ให้ความสนใจ