ผลประโยชน์ที่ได้รับ

 • ได้รับสิทธิพลเมือง และ สิทธิ์ในการยื่นสมัครขอสัญชาติที่สองสำหรับผู้ขอรับสิทธิ์และครอบครัว
 • รัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยและมั่นคง
 • บุตรที่อายุถึง 28 ปี และพ่อแม่ของผู้สมัครต้องมีอายุมากกว่า 58 ปีขึ้นไปถึงจะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการได้
 • สถานที่สวยงามมาพร้อมกับคุณภาพชีวิตที่ดี
 • เดินทางง่าย: เที่ยวบินตรง จาก นิวยอร์ค ไมอามี ลอนดอน แฟรงก์เฟิร์ต และอื่นๆ
 • สามารถเดินทางโดยไม่ต้องขอวีซ่าได้มากกว่า 165 ประเทศ รวมถึงประเทศในกลุ่มเชงเก้น, สิงคโปร์ และ สหราชอาณาจักร
 • มีการยื่นสมัครที่เรียบง่ายและรวดเร็ว ใช้เวลาดำเนินการเพียง 3 เดือน นับจากวันได้ที่รับเอกสาร
 • การลงทุนอสังหาริมทรัพย์คุณภาพดี
 • การจัดการภาษีที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุน

ตัวเลือกการลงทุน

 • การลงทุนขั้นต่ำใน National Development Fund (NDF) ไม่ต่ำกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ (สำหรับครอบครัวที่มีสมาชิก 4 คน) หรือ 125,000 ดอลลาร์สหรัฐ (สำหรับครอบครัวที่มีสมาชิก 5 คน หรือมากกว่า)
 • การลงทุนขั้นต่ำในการลงทุนร่วม ไม่ต่ำกว่า 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 400,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในการลงทุนเดี่ยวในอสังหาริมทรัพย์ที่รัฐอนุมัติและถือครองไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • การลงทุนขั้นต่ำ 1,500,000 ดอลลาร์สหรัฐ แบบเดี่ยว 400,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในการลงทุนร่วมโดยมีอย่างน้อยสองคนในธุรกิจที่รวมมูลค่าแล้วได้ 5,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ
 • การลงทุนขั้นต่ำ 150,000 ดอลลาร์สหรัฐ(สำหรับครอบครัวที่มีสมาชิก 4 คน) ใน the University of West Indies Fund และ หนึ่งในสมาชิกครอบครัวสามารถมีความเหมาะสมสำหรับค่าเทอมหนึ่ง
 • ทุกตัวเลือกจะมีการเกี่ยวข้องกับการดำเนินการของรัฐและการตรวจสอบมูลค่าธุรกิจ สำหรับผู้สมัครและผู้อยู่ภายใต้การอุปการะ, และค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย

เงื่อนไข

 • อายุ 18 ปี
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • ผู้สมัครและครอบครัวต้องไม่เป็นโรคร้ายหรือมีปัญหาทางสุขภาพที่รุนแรง
 • ผู้สมัครและครอบครัวต้องไม่เคยถูกปฏิเสธการขอวีซ่าในประเทศที่ได้รับการยกเว้นการขอวีซ่าของแอนติกาและบาร์บูดา

การดำเนินการ (3-4 เดือน)

 • จ่ายค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย, การตรวจสอบมูลค่าธุรกิจ และ 10% สำหรับค่าธรรมเนียมทางรัฐบาลเมื่อสมัคร
 • เมื่อได้รับการอนุมัติ ต้องชำระยอดคงเหลือของการลงทุน
 • เมื่อได้ใบยืนยันการลงทะเบียนแล้ว ผู้สมัครและผู้อยู่ภายใต้การอุปการะเดินทางมายังแอนติกาและบาร์บูดาหลังจากได้รับใบยืนยันแล้วประมาณ 5 ปีเพื่อที่จะต่อสิทธิพลเมือง

FAQ

โปรแกรมการลงทุนเพื่อได้มาซึ่งสัญชาติคืออะไร

โปรแกรมการลงทุนเพื่อได้มาซึ่งสัญชาติในประเทศแอนติกาและบาร์บูดาเปิดโอกาสให้บุคคลและครอบครัวของบุคคลนั้นๆ สามารถถือครองสัญชาติและหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) โดยผ่านการลงทุนที่ได้รับการยินยอมและการบริจาคให้แก่ประเทศแอนติกาและบาร์บูดา

ทางเลือกในการลงทุนมีดังนี้

กองทุนสหประชาชาติ (National Development Fund)

 • ลงทุนในจำนวน 100,000 ดอลล่าสหรัฐ สำหรับครอบครัวที่มีสมาชิก 4 คน
 • ลงทุนในจำนวน 125,000 ดอลล่าสหรัฐ สำหรับครอบครัวที่มีสมาชิก 5 คน หรือมากกว่า

อสังหาริมทรัพย์ (Real Estate)

 • ลงทุนในจำนวน 400,000 ดอลล่าสหรัฐ ในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่รัฐอนุมัติและถือครองไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • ลงทุนในจำนวน 200,000 ดอลล่าสหรัฐ ต่อผู้ยื่นสมัครหนึ่งคนสำหรับการลงทุนร่วม

การลงทุนใรการทำธุรกิจ (Business Investment)

 • ลงทุนในจำนวน 1,500,000 ดอลล่าสหรัฐ ในการลงทุนแบบเดี่ยวในกลุ่มธุรกิจที่ได้รับการอนุมัติ
 • ลงทุนในจำนวน 400,000 ดอลล่าสหรัฐ ในการลงทุนร่วมในธุรกิจที่ได้รับอนุมัติแล้วโดยมีมูลค่ารวมธุรกิจอย่างน้อย 5,000,000 ดอลล่าสหรัฐ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ การตรวจสอบที่มาของแหล่งเงินได้ และค่าธรรมเนียนรัฐบาล เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งไม่รวมกับจำนวนเงินลงทุนที่อ้างอิงข้างต้น

ผู้ใดที่สามารถยื่นสมัครโปรแกรมการลงทุนเพื่อได้มาซึ่งสัญชาติ

ผู้ที่ยื่นสมัครต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีประวัติอาชญากรรม และลงทุนในตัวเลือกการลงทุนอย่างน้อย 1 ตัวเลือก

ผู้ที่ไม่สามารถยื่นสมัครมีลักษณะดังนี้

 • ให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในการยื่นสมัคร
 • เป็น หรือมีสมาชิกในครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคติดต่อ และ/หรือ ปัญหาสุขภาพร้ายแรง โดยได้รับการยืนยันจากแพทย์
 • ไม่เคยได้รับการอภัยโทษ และเคยถูกตัดสินว่ามีความผิด ไม่ว่าจะในประเทศใดก็ตาม ซึ่งมีโทษสูงสุดจนทำให้ต้องจำคุกเป็นระยะมากกว่า 6 เดือน
 • เป็นผู้กระทำผิดในขั้นตอนการสืบสวนอาชญากรรม
 • เป็นบุคคลที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงของชาติประเทศแอนติกาและบาร์บูดา หรือประเทศใดก็ตาม
 • เป็นบุคคลที่เข้าร่วมในกิจกรรมใดๆ ที่ส่งผลต่อการเสียงชือเสียงของประเทศแอนติกาและบาร์บูดา
 • ผู้สมัครและครอบครัวต้องไม่เคยถูกปฏิเสธการขอวีซ่าในประเทศที่ได้รับการยกเว้นการขอวีซ่าของแอนติกาและบาร์บูดา

ผู้ยื่นสมัครที่ได้รับการห้าม ได้แก่ผู้ยื่นสมัครจากสัญชาติของประเทศดังนี้

 • ประเทศอัฟกานิสถาน
 • ประเทศอิหร่าน
 • ประเทศอิรัก
 • ประเทศเกาหลีเหนือ
 • ประเทศโซมาเลีย
 • ประเทศเยเมน
 • ประเทศซูดาน

สัญชาติที่ได้รับการต้องห้ามข้างต้นนี้ สามารถยื่นสมัครสัญชาติทางเลือกกับประเทศแอนติกาและบาร์บูดาได้ หากผ่านเกณฑ์ดังนี้

 • มีการอพยพก่อนอายุที่กำหนด หรือก่อนบรรลุนิติภาวะ และ/หรือ
 • มีสิทธิ์ในการเป็นผู้มีถิ่นพำนักอาศัยถาวรในประเทศออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหราชอาณาจักร หรือ สหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี และต้องไม่มีการสร้างสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจใดๆแก่ประเทศที่อยู่ในรายชื่อประเทศต้องห้าม
ผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ยื่นสมัครหลัก ผู้ใดสามารถยื่นสมัครได้
 • คู่สมรสของผู้ยื่นสมัครหลัก
 • บุตรภายใต้การดูแลของผู้ยื่นสมัครหลักที่อายุถึง 28 ปี
  • มีหลักฐานการเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษา โดยมีช่วงอายุระหว่าง 18 – 28 ปี
 • บุตรที่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ยื่นสมัครหลักที่มีอายุอย่างน้อย 18 ปี
 • พ่อแม่หรือปู่ย่าตายายของผู้ยื่นสมัครหลักหรือคู่สมรสต้องมีอายุมากกว่า 58 ปี และยังอยู่ภายใต้การดูแลของผู้สมัครหลัก
ประโยชน์ของการเป็นพลเมืองในประเทศแอนติกาและบาร์บูดามีอะไรบ้าง?

หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ของแอนติกาและบาร์บูดาอนุญาตให้สามารถเดินทางโดยไม่ต้องขอวีซ่าได้มากกว่า 165 ประเทศ รวมถึง ฮ่องกง รัซเซีย สิงคโปร์ สหราชอาณาจักร และประเทศในกลุ่มเชงเก้น สามารถดูรายชื่อประเทศแบบเต็มได้ที่เว็บไซต์นี้ https://cip.gov.ag/visa-free-countries-list/

แอนติกาและบาร์บูดายอมรับการถือสองสัญชาติ และสัญชาติสามารถถือครองได้ตลอดชีพ

ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในการดำเนินการ?

ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการโดยประมาณ 6 เดือน

จำเป็นที่จะต้องเดินทางไปยังประเทศไซปรัสหรือพักอาศัยอยู่ที่นั่นในระหว่างการดำเนินการทางเอกสารหรือไม่?

ไม่ ผู้ยื่นสมัครไม่จำเป็นต้องเดินทางหรือเข้าพำนักอาศัยในประเทศแอนติกาและบาร์บูดาก่อนที่จะได้รับสัญชาติ อย่างไรก็ตาม พลเมืองต้องไปเยือนประเทศแอนติกาและบาร์บูดาเป็นระยะเวลา 5 วัน ภายในระยะเวลา 5 ปีหลังจากได้รับสัญชาติ

จำเป็นต้องแสดงแหล่งที่มาของเงินที่ใช้ในการลงทุนไหม?

ใช่ ผู้ยื่นสมัครจำเป็นต้องแสดงแหล่งที่มาของเงินที่ใช้ในการลงทุน เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นนี้จะขึ้นอยู่แหล่งที่มาแต่ละแหล่ง

ผู้สมัครสามารถใช้เงินที่ได้รับจากเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวสำหรับการลงทุนได้ไหม?

ผู้สมัครสามารถใช้เงินลงทุนที่ได้จากเพื่อนหรือครอบครัวในการลงทุนได้ โดยส่วนมากแล้ว เอกสารเพิ่มเติมจะทำการขอจากผู้ที่ช่วยสนับสนุนในก้อนเงินลงทุนนั้นๆ ซึ่งเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นนี้จะขึ้นอยู่แหล่งที่มาแต่ละแหล่ง

เอกสารข้างต้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นหรือมีเจตนาในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายใดๆ ข้อมูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งกล่าว ในแต่ละกรณีจะมีข้อแตกต่างกัน และจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล หากทำการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นกับข้อมูลของตนแล้ว โปรดคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ทางทีมกฎหมายของเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์ของผู้ที่ให้ความสนใจ