ច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍

ការធ្វើបម្លាស់ទីទៅក្រៅព្រំដែនតម្រូវឲ្យគោរពតាមគោលការណ៍ជាច្រើន តែយើងបានរួមបញ្ជូលខ្លួនយើងយ៉ាងល្អចូលក្នុងវប្បធម៍ និង ការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងបណ្តារប្រទេសដែលយើងធ្វើប្រតិបត្តិការ ដូច្នេះយើងអាចជួយសម្រួលដល់ពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់ព្រំដែននោះនៅក្នុងវិធីដែលងាយបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានតាមរយះជំនាញវិជ្ជាជីវះរបស់យើងទាំងអស់នេះប្រតិបត្តិការរបស់អ្នកនិងធ្វើឡើងដោយរលូន។
ដំណើរការ

  • អ្នកជំនួញ វីអាយភី និង កម្មវិធីសម្រាប់អ្នកនៅក្នុងបន្ទុក
  • កម្មវិធីវិនិយោគ និង សហគ្រិន
  • ច្បាប់ស្តីពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ
  • ផែនការអចលទ្រព្យ
  • ការសុំសញ្ជាតិតាមរយះការវិនិយោគ
  • ការវិនិយោគអចលទ្រព្យ
  • ផែនការស្នាក់នៅ

កម្មវិធីស្នាក់នៅនិងសញ្ជាតិ