អំពីក្រុមហ៊ុន Harvey Law Group

បង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ១៩៩២ ដោយ លោក Jean François Harvey, Harvey Law Group (HLG) បានវិវ័ត្តតខ្លួនយ៉ាងលឿនរហូតក្លាយជាការិយាល័យមេធាវីចម្រុះជាតិសាសន៍ ក្នុងចំណោមជំនួញ, បុគ្គល និង រដ្ឋាភិបាល ដោយបានអភិវឌ្ឃន៍កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ខ្លួនលើពិភពលោកឆ្លងកាត់ពីកាណាដា, អាស៊ី, មជ្ឃិមបួព៌ា និង អាមេរិកខាងត្បូង ។

មិនថាជាអន្តោប្រវេសន៍ ឬ ជំនួញ, ពួកយើងបានបញ្ចូលនូវកម្រិតស្តង់ដារពិភពលោកជាមួយនឹងចក្ខុវិស័យក្នុងតំបន់ដើម្បីផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវការប្រឹក្សាច្បាប់ដ៏ពិសេស និងធ្វើជាអ្នកតំណាងអោយអតិថិជនរបស់យើងដើម្បីពួកគាត់បានឆ្ពោះទៅមុខជានិច្ច ។

ជាមួយនឹងភាពសាំញុំា និង ក្នុងបរិបទនៃការផ្លាស់ប្តូរដ៏ញឹកញាប់, HLG បានបង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការក្តោបយកនូវការផ្លាស់ប្តូរ និង ផ្តល់ជូនលទ្ធផលសម្រាប់អតិថិជនរបស់យើងនៅគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងពិភពលោក ។

ដោយបង្កើតឡើងនៅជាង ២០ ប្រទេស ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ជាង ២៨ ឆ្នាំ ក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកយើង គឺ មានជំនាញ ដោយផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងគោលដៅរួមគ្នាតែមួយ និង​សម្រាប់ជោគជ័យរបស់លោកអ្នក

ក្រុមការងាររបស់យើង