អត្ថប្រយោជន៍

 • មិនចាំបាច់មានចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេស
 • មិនចាំបាច់ត្រូវឆ្លងកាត់ការប្រឡងយកពិន្ទុ
 • មិនមានការកំណត់អាយុ
 • អាចទៅធ្វើការ ឬសិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបាន
 • អាចបន្តសុពលភាពទិដ្ឋាការ ២ដង សម្រាប់ចំនួន២ឆ្នាំបន្ថែមក្នុងម្តង ត្រូវជា៨ឆ្នាំជាអតិបរមាពីលើទិដ្ឋាការដែលមានកំណត់នេះ
 • ជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿន និងទីផ្សារការងាររីកដុះដាល
 • បរិយាកាសរស់នៅប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ហើយជីវភាពរស់នៅមានកម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងពិភពលោក
 • អាកាសធាតុបែបលក្ខណ:ត្រូពិក និងជាទីក្រុងបែបឧស្សាហកម្ម
 • ប្រព័ន្ធថែរក្សាសុខភាពដែលមានការឧបត្ថម្ភ
 • មានពហុវប្បធម៌ចម្រុះដ៏សម្បូរបែប

ជម្រើសវិនិយោគ

 • ធ្វើការវិនិយោគជាក់លាក់ណាមួយ តាមការបែងចែកដូចខាងក្រោម៖
  • ធ្វើការវិនិយោគយ៉ាងតិច ៥០០.០០០ដុល្លារអូស្ត្រាលី ទៅក្នុងក្រុមហ៊ុនប្រភេទ Venture Capital និង Private Equity Funds ដែលធ្វើការវិនិយោគទៅក្នុងក្រុមហ៊ុនប្រភេទ Start-ups និងក្រុមហ៊ុនឯកជនតូចៗ
  • ធ្វើការវិនិយោគយ៉ាងតិច ១,៥លានដុល្លារអូស្ត្រាលី ទៅក្នុងគម្រោងមូលនិធិ ដែលទទួលបានការអនុម័ត និងកំពុងធ្វើការវិនិយោគទៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលចុះបញ្ជីក្នុងទីផ្សារមូលបត្ររបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលី
  • ធ្វើ Balancing investment យ៉ាងតិច ៣លានដុល្លារអូស្ត្រាលី ទៅក្នុងគម្រោងមូលនិធិ ដែលនឹងត្រូវបានវិនិយោគទៅក្នុងទ្រព្យសកម្មច្រើនប្រភេទ

លក្ខខណ្ឌ

 • ធ្វើការវិនិយោគចំនួន ៥​លានដុល្លារអូស្ត្រាលី ទៅក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគសមស្របណាមួយក្នុងអំឡុងពេល ៤ឆ្នាំជាអប្បបរមា
 • អ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំត្រូវតែបង្ហាញថាទ្រព្យសកម្ម ឫដើមទុនដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ការវិនិយោគ នោះ គឺទទួលបានមកដោយស្របច្បាប់
 • អ្នកដាក់ពាក្យសុំ ត្រូវមានកម្រិតសុខភាព និងលក្ខណ:សម្បត្តិស្របទៅតាមតម្រូវការរបស់អូស្រ្តាលី
 • តម្រូវឲ្យរស់នៅយ៉ាងតិច ១៦០ថ្ងៃ ក្នុងអំឡុងពេល ៤ឆ្នាំ
 • ប្រសិនបើការវិនិយោគនេះត្រូវបានដកចេញ នោះអ្នកដាក់ពាក្យត្រូវធ្វើការវិនិយោគម្តងទៀត ក្នុងគម្រោងវិនិយោគសមស្របមួយផ្សេងទៀត ក្នុងរយ:ពេល ៣០ថ្ងៃ។

អ្នកដាក់ពាក្យសុំត្រូវមានឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការទៅរស់នៅក្នុងរដ្ឋ ឬតំបន់ដែលធ្វើការតែងតាំងនោះ និងបន្តអាជីវកម្ម និងការវិនិយោគក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី

ដំណើរការ

 • អ្នកដាក់ពាក្យត្រូវដាក់ឯកសារបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍ ឫ Expression of Interest (EOI) ក្នុង “Skill Select” ដើម្បីទទួលបានការតែងតាំងដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់រដ្ឋ ឫតំបន់នោះ
 • នៅពេលទទួលបានការតែងតាំងពីរដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋ ឬតំបន់ និងការអញ្ជើញឲ្យដាក់ពាក្យ អ្នកដាក់ពាក្យសុំត្រូវដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការតាមរយៈអនឡាញក្នុងពេល ៦០ថ្ងៃ
 • នៅពេលទទួលបានការអនុម័តជាគោលការណ៍នៃពាក្យសុំទិដ្ឋាការ វិនិយោគិននឹងទទួលបានដំណឹងពីពេលដែលត្រូវធ្វើការវិនិយោគឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
 • ពេលដែលគេធ្វើការវិនិយោគបានត្រឹមត្រូវ ទិដ្ឋាការនឹងត្រូវចេញជាស្ថាពរ
 • ទិដ្ឋាការនេះគឺសម្រាប់រយ:ពេល ៤ឆ្នាំ និង៣ខែ (ដែលអាចពន្យារដល់ ៨ឆ្នាំ) ជាមួយនឹងតម្រូវការស្នាក់នៅរយៈពេលខ្លី

ប្រសិនបើជួបគ្រប់លក្ខខណ្ឌ អ្នកដាក់ពាក្យសុំអាចដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ខ្លួនឯង និងក្រុមគ្រួសារ និងមានសិទ្ធិក្នុងការសុំសញ្ជាតិ

FAQ

តើភាពខុសគ្នារវាងទិដ្ឋាការ 188 និង ទិដ្ឋាការ 888 នៃកម្មវិធីទិដ្ឋការច្នៃប្រឌិតនិងវិនិយោគទុនគឺជាអ្វី?

ទិដ្ឋាការច្នៃប្រឌិតនិងវិនិយោគមានដំណើរការ 2 ដំណាក់កាលដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិស្នាក់នៅ។ ជាដំបូងអ្នកកាន់ទិដ្ឋាការនឹងត្រូវការទទួលបានទិដ្ឋាការបណ្តោះអាសន្ន (ឧបសម្ព័ន្ធ 188) (ឧទាហរណ៍​ទិដ្ឋាការស្នាក់នៅបណ្តោះអាសន្ន) រយៈពេល 4 ឆ្នាំ។ បន្ទាប់ពីអនុវត្តតាមតម្រូវការអាជីវកម្មនិង / ឬតម្រូវការវិនិយោគអ្នកកាន់ទិដ្ឋាការអាចដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការស្នាក់នៅជាអចិន្រ្តៃយ៍ (ឧបសម្ព័ន្ធ 888) ។

តើអ្នកណាអាចដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការ 188c បាន ?

សម្រាប់វិនិយោគិនដែល:

 • មានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើការវិនិយោគគួរឱ្យកត់សម្គាល់ដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន 5 លានដុល្លារអូស្រ្តាលី នៅក្នុងរដ្ឋ ឬ ទឹកដីអូស្ត្រាលីរយៈពេល 4 ឆ្នាំ
 • ទទួលបានការតែងតាំងពីទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋអូស្រ្តាលី ឬ ដែនដីអូស្រ្តាលី
តើអ្នកណាអាចត្រូវដាក់បញ្ចូលក្នុងពាក្យសុំបាន?
 • អ្នកដាក់ពាក្យសុំអាចដាក់បញ្ចូលប្តីប្រពន្ធនិងកូន ៗ ជាសមាជិកក្នុងបន្ទុកក្នុងពាក្យសុំបាន។
 • កូនក្នុងបន្ទុកគឺត្រូវបានកំណត់ថាជាកូនរបស់អ្នកដាក់ពាក្យបង្គោល ឬកូនរបស់ដៃគូរបស់ពួកគេដែល មិនទាន់រៀបការ និង មានទំនាក់ទំនងពិតប្រាកដហើយត្រូវ៖
  • មានអាយុក្រោម 18 ឆ្នាំ ឬ
  • មានអាយុពី 18 ទៅ 23 ឆ្នាំហើយពឹងផ្អែកលើអ្នកដាក់ពាក្យសុំ ឬ ដៃគូរបស់អ្នកស្នើសុំ ឬ
  • មានអាយុ 23 ឆ្នាំឬចាស់ជាងនេះហើយ ពឹងផ្អែកលើអ្នកដាក់ពាក្យសុំ ឬដៃគូរបស់អ្នកដាក់ពាក្យសុំ ដោយសារពិការភាពផ្នែករាងកាយ ឬ ផ្លូវចិត្ត ។
តើទិដ្ឋាការ SIV មានសុពលភាពប៉ុន្មាន?

ទិដ្ឋាការនេះមានសុពលភាពរយៈពេល 4 ឆ្នាំនិង 3 ខែគិតចាប់ពីថ្ងៃដែលបានអនុញ្ញាត។

តើត្រូវដាក់ពាក្យសុំយ៉ាងដូចម្តេច?

ពាក្យស្នើសុំត្រូវដាក់សុំយកសេចក្តីបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ (EOI) ដើម្បីទទួលបានការតែងតាំងដោយ រដ្ឋាភិបាល ។ បន្ទាប់ពីការដាក់ស្នើសុំ EOI និងការតែងតាំងពីរដ្ឋាភិបាល អ្នកដាក់ពាក្យសុំនឹងមានរយៈពេល 60 ថ្ងៃដើម្បីដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការឆ្លងកាត់ហើយបន្ទាប់មកប្រសិនបើពាក្យសុំត្រូវបានទទួលយក វិនិយោគិន នឹងត្រូវបានណែនាំពីពេលវេលាដើម្បីដាក់ទឹកប្រាក់វិនិយោគ ហើយបន្ទាប់ពីនោះទិដ្ឋាការនឹងត្រូវបាន ចេញអោយ។

តើមានតំរូវការអ្វីខ្លះ ក្រោមកម្មវិធីនេះ?
 • លក្ខខណ្ឌសុខភាព អ្នកដាក់ពាក្យសុំនិងសមាជិកគ្រួសារដែលមកជាមួយ ត្រូវបញ្ជាក់ថាមានសុខភាពល្អ។
 • លក្ខខណ្ឌអត្តចរិក ដោយលិខិតថ្កោលទោសពីប្រទេសនីមួយៗ ដែលអ្នកដាក់ពាក្យបានរស់នៅ រយ:ពេល 12 ខែឡើងទៅ ក្នុងអំឡុង 10 ឆ្នាំ មុន បន្ទាប់ពីពួកគេឈានចូលវ័យ 16 ឆ្នាំ។ គ្រប់សមាជិក ទាំងអស់តម្រូវអោយផ្តល់នូវលិខិតថ្កោលទោសដូចគ្នា ទោះបីពួកគេមិនបានចេញទៅណាក៏ដោយ។
 • សម្រាប់តម្រូវការភាសាអង់គ្លេស គឺមិនមានតម្រូវអោយអ្នកដាក់ពាក្យ និងក្រុមគ្រួសារធ្វើការបញ្ជាក់ ពីតម្រូវការនេះទេ ដោយហេតុពួកគេអាចធ្វើការបង់ប្រាក់ សម្រាប់លក្ខខណ្ឌនេះ
តើអ្នកដាក់ពាក្យសុំត្រូវការបញ្ជាក់ពីប្រភពមូលនិធិសម្រាប់ការវិនិយោគដែរឬទេ?
 • ចាស។ អ្នកដាក់ពាក្យត្រូវផ្តល់នូវឯកសារពាក់ព័ន្ធ និងអាចទុកចិត្តបាន ដើម្បីបង្ហាញភស្តុតាង អំពី របៀបដែលពួកគេទទួលបានមូលធនទាំងអស់នោះ។

 

តើការវិនិយោគដែលត្រឹមត្រូវគឺជាអ្វី?

ដើម្បីចាត់ទុកជាការវិនិយោគដែលត្រឹមត្រូវ និង ទទួលស្គាល់ ត្រូវមានលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម៖

 • យ៉ាងហោចណាស់មានទឹកប្រាក់ចំនួន 5០០,០០០ ដុល្លារអូស្រ្តាលីក្នុងការបណ្តាក់ទុន និង បង្កើន មូលនិធិឯកជនដែលវិនិយោគក្នុងការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនតូចៗ។
 • យ៉ាងហោចណាស់ 1.5 លានដុល្លារអូស្រ្តាលីនៅក្នុងមូលនិធិគ្រប់គ្រងដែលបានអនុម័ត វិនិយោគ លើក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងរីកចម្រើនដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងផ្សារហ៊ុនអូស្ត្រាលី។
 • “ ការវិនិយោគប្រកបដោយតុល្យភាព” យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន 3 លានដុល្លារអូស្រ្តាលីក្នុង មូលនិធិគ្រប់គ្រងដែលអាចវិនិយោគលើទ្រព្យសកម្មជាច្រើនរួមមានក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីនៅASX មូលបត្របំណុលបែបក្រុមហ៊ុន ឬ ការកំណត់ចំណាំប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំ និង អចលនទ្រព្យ ពាណិជ្ជកម្ម។
 • ការវិនិយោគដោយផ្ទាល់ទៅលើអចលនៈទ្រព្យលំនៅដ្ឋាននៅតែត្រូវបានហាមឃាត់ហើយការវិនិយោគដោយប្រយោលលើអចលនទ្រព្យសម្រាប់ស្នាក់នៅតាមរយៈមូលនិធិដែលគ្រប់គ្រងត្រូវបានកំណត់យ៉ាងតឹងរ៉ឹង។
 • ការវិនិយោគមិនត្រូវប្រើជាទ្រព្យធានាឬបញ្ចាំសម្រាប់ប្រាក់កម្ចីឡើយ។
តើមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើតម្លៃនៃការអនុវត្តការវិនិយោគសំខាន់ៗធ្លាក់ចុះក្រោម 5 លានដុល្លារ អូស្រ្តាលី?

តម្លៃនៃការអនុវត្តន៍ការវិនិយោគសំខាន់ៗត្រូវតែមានយ៉ាងហោចណាស់ 5 លានដុល្លារអូស្រ្តាលី នៅពេល ដែល អាជ្ញាធរសំរេចថាតើត្រូវផ្តល់ទិដ្ឋាការឬអត់។ នៅពេលដែលបានផ្តល់ឱ្យ វាមិនមានបញ្ហាទេ ប្រសិនបើការវិនិយោគទុនមានតម្លៃទាបជាង 5 លានដុល្លារអូស្រ្តាលី។

ប្រសិនបើអ្នកដាក់ពាក្យសុំដកការវិនិយោគសំខាន់ៗរបស់គាត់ក្នុងពេលកាន់ទិដ្ឋាការគាត់នឹងត្រូវធ្វើការវិនិយោគទៅក្នុងការវិនិយោគមួយទៀតដែលអនុវត្តក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃនៃថ្ងៃប្រតិទិន។ បើមិនដូច្នោះទេ វានឹងត្រូវ បានចាត់ទុកថាជាការរំលោភលក្ខខណ្ឌទិដ្ឋាការហើយទិដ្ឋាការអាចត្រូវបានលុបចោល។

តើមានតំរូវការស្នាក់នៅសំរាប់អ្នកកាន់ទិដ្ឋាការ 188c ដែរឬទេ?

ត្រូវហើយ។ បេក្ខជនត្រូវតែរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី

 • យ៉ាងហោចណាស់ 40 ថ្ងៃ ក្នុងមួយឆ្នាំ សម្រាប់រយៈពេល 4 ឆ្នាំ ឬ
 • យ៉ាងតិច 160 ថ្ងៃ ក្នុងរយៈពេល 4 ឆ្នាំ
តើប្តីឬប្រពន្ធរបស់អ្នកដាក់ពាក្យអាចបំពេញនូវតម្រូវការស្នាក់នៅបានទេ ប្រសិនបើអ្នកដាក់ពាក្យ មិនអាចបំពេញបានទេ?

ត្រូវហើយ។ ប្តីប្រពន្ធរបស់អ្នកដាក់ពាក្យសុំ ឬ ដៃគូពិតប្រាកដអាចបំពេញតម្រូវការស្នាក់នៅសម្រាប់គ្រួសារ។ ប្តី/ប្រពន្ធនឹងត្រូវទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីសម្រាប់៖

 • យ៉ាងហោចណាស់ 180 ថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំ រឺ
 • យ៉ាងហោចណាស់ 720 ថ្ងៃក្នុងរយៈពេល 4 ឆ្នាំ។

ប្រសិនបើមានករណីនេះអ្នកស្នើសុំបង្គោល នឹងមិនចាំបាច់បំពេញតាមតម្រូវការស្នាក់នៅអប្បបរមាទេ។

តើមានអ្វីកើតឡើង ប្រសិនបើភាគីទាំងពីរមិនអាចបំពេញតាមតម្រូវការស្នាក់នៅក្នុងរយៈពេល 4 ឆ្នាំ?

អ្នកដាក់ពាក្យសុំអាចដាក់ពាក្យសុំពន្យាពេលកម្មវិធី SIV និងពន្យារទិដ្ឋាការបណ្តោះអាសន្នសម្រាប់ រយៈពេល 2 ឆ្នាំទៀតដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេបំពេញនូវតម្រូវការស្នាក់នៅ។ ប្រសិនបើការពន្យារពេល ត្រូវបានផ្តល់ជូនមានន័យថាអ្នកដាក់ពាក្យសុំត្រូវតែបំពេញការងារបន្ថែមរយៈពេល 4០ ថ្ងៃទៀតក្នុង មួយឆ្នាំដែលសរុបទៅ 24០ ថ្ងៃក្នុងរយៈពេល 6 ឆ្នាំ។ អ្នកដាក់ពាក្យអាចដាក់ពាក្យសុំពន្យារពេល ពីរដង ក្នុងរយ:ពេល 8 ឆ្នាំ។

តើដំណើរការឯកសារមានរយ:ពេលប៉ុន្មាន?

ប្រមាណជា 12-24 ខែ

តើការវិនិយោគបច្ចុប្បន្ន (ការវិនិយោគមុនពេលដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការបណ្តោះអាសន្ន) អាចត្រូវបាន រាប់បញ្ចូលក្នុងការវិនិយោគចំនួន 5 លានដុល្លារអូស្រ្តាលីដែរឬទេ?

ទេ បេក្ខជនត្រូវធ្វើការវិនិយោគថ្មីបន្ទាប់ពីដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការ ប៉ុន្តែត្រូវធ្វើមុនពេលទទួលបានទិដ្ឋាការ។

តើបេក្ខជននិងគ្រួសាររបស់គាត់អាចធ្វើការឬសិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលី ក្នុងនាមជាអ្នកកាន់ SIV បណ្តោះអាសន្នបានទេ?

បាន មិនមានកំណត់ទាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិធ្វើការងារឬសិក្សាសម្រាប់អ្នកដាក់ពាក្យសុំ និង ក្រុមគ្រួសារ របស់ គាត់ឡើយ។

តើតម្រូវការស្នាក់នៅទូទៅដើម្បីក្លាយជាពលរដ្ឋអូស្រ្តាលីគឺជាអ្វី?

តម្រូវការនៃការស្នាក់នៅទូទៅគឺផ្អែកលើចំនួនពេលវេលាដែលអ្នកដាក់ពាក្យបានរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី។ គាត់ត្រូវតែបំពេញដូចខាងក្រោម៖

 • បានរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយមានសុពលភាពទិដ្ឋាការអូស្ត្រាលីរយៈពេលបួនឆ្នាំភ្លាមៗមុនពេលដាក់ពាក្យសុំ
 • -ត្រូវតែជាអ្នកស្នាក់នៅអចិន្រ្តៃយ៍ក្នុងរយៈពេល 12 ខែភ្លាមៗមុនពេលដាក់ពាក្យសុំហើយមិនត្រូវ អវត្តមានពីប្រទេសអូស្រ្តាលីលើសពីមួយឆ្នាំសរុបក្នុងរយៈពេលបួនឆ្នាំរួមទាំងរយៈពេលមិនលើសពី 90 ថ្ងៃក្នុងរយៈពេល 12 ខែមុនពេលដាក់ពាក្យសុំ ។

ឯកសារនេះ ធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងសម្រាប់ការណែនាំ និងជាពត៌មានទូទៅតែប៉ុណ្ណោះ និងមិនមានការបង្កើត ឫផ្តល់ អោយក្នុងនាមជាដំបូន្មានស្របច្បាប់នោះទេ។ ពត៌មានបែបនេះ អាចមានការផ្លាស់ប្តូរ ដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។ ករណីនីមួយៗ មានលក្ខណៈប្លែកពីគេហើយអាស្រ័យលើអង្គហេតុនិងកាលៈទេសៈរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ ដោយត្រូវមានការ ពិចារណាដិតដល់ណាមួយ ប្រសិនបើមានការអនុវត្តពត៌មានទូទៅ ចំពោះស្ថានភាពទូទៅរបស់អ្នក។ ចំពោះការវាយតម្លៃ លើកាលៈទេសៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក យើងនឹងមានក្រុមការងារផ្នែកច្បាប់របស់យើងចូលរួមជួយសម្របសម្រួល។