ឱកាសការងារ

ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ជិត ៣ ទសវត្សដើម្បីផ្តល់ជំនាញដល់យើង ក្រុមហ៊ុន HLG ទទួលស្គាល់ថា ជោគជ័យត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយផ្អែកលើធនធានដ៏មានតម្លៃបំផុតក្រុមអ្នកជំនាញរបស់យើង។ ក្រុមការងារជាសកលរបស់យើងគឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងពិតនៃភាពចម្រុះនិងការដាក់បញ្ចូលគ្នា ដោយហេតុនេះហើយ អាចទាក់ទាញការគាំទ្រនិងរក្សាបុគ្គលពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននិងទេពកោសល្យពិសេសរបស់ពួកគេ។

ក្រុមហ៊ុន HLG ទទួលយកវិធីសាស្រ្តចម្រុះ និងបង្កើនភាពចម្រុះរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនសកលដើម្បីផ្តល់ជូននូវដំណោះស្រាយប្រកបដោយការច្នៃប្រឌិត ដំណោះស្រាយតម្រង់ទិសនិងសេវាកម្មច្បាប់ទំនើប។ យើងធ្វើសមាហរណកម្មខ្លួនយើងទៅក្នុងវប្បធម៌និងការអនុវត្តច្បាប់នៃបណ្តាប្រទេសដែលយើងធ្វើប្រតិបត្តិការដែលជាការពង្រឹងបរិយាកាសការងារដែលមានភាពស្វាហាប់និងរួមបញ្ចូលគ្នា។

ក្រុមការងាររបស់យើងក្រសោបការផ្លាស់ប្តូរនិងភាពត្រឹមត្រូវដូចជា ក្រុមហ៊ុន HLG ជួយជំរុញឱកាសសំរាប់ការលូតលាស់ផ្ទាល់ខ្លួន និងវិជ្ជាជីវៈរបស់និយោជិករបស់យើង។ ការក្រសោបយកគោលការណ៍ទាំងនេះ បាននាំឱ្យយើងរក្សាបាននូវទេពកោសល្យខ្ពស់និងបន្តទទួលបានជោគជ័យក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនលំដាប់ពិភពលោក។

យើងសង្ឃឹមថានឹងលឺដំណឹងពីលោកអ្នកវិញ

Hong Kong

Foreign Registered Lawyer

The key responsibilities of the Lawyer are:

  • to advise high net worth individuals on secondary residence and citizenship-by-investment opportunities;
  • to provide legal advice to the Marketing, Business Development and Paralegal/Processing teams on promoting Immigration programs and offering professional services to clients.

Philippines

Business Development Manager

The key responsibilities of the Business Development Manager are to promote the Company’s business, notably regarding immigration cases, generating leads and meeting sales goals. The individual in this role will also collaborate with the Marketing function in the planning and execution of company marketing activities providing vital input based on his/her interactions with prospects.

Vietnam

Lawyer (Ho Chi Minh City)

The key responsibilities of the Lawyer are:

  • to advise high net worth individuals on secondary residence and citizenship-by-investment opportunities;
  • to provide legal advice to the Marketing, Business Development and Paralegal/Processing teams on promoting Immigration programs and offering professional services to clients.

Business Development Manager (Hanoi)

The key responsibilities of the Business Development Manager are to promote the Company’s business, notably regarding immigration cases, generating leads and meeting sales goals. The individual in this role will also collaborate with the Marketing function in the planning and execution of company marketing activities providing vital input based on his/her interactions with prospects.

Thailand

Lawyer

The key responsibilities of the Lawyer are:

  • to advise high net worth individuals on secondary residence and citizenship-by-investment opportunities;
  • to provide legal advice to the Marketing, Business Development and Paralegal/Processing teams on promoting Immigration programs and offering professional services to clients.

Administrative Assistant

The Administrative Assistant is mainly responsible for running and coordinating the day-to-day administrative duties of an HLG’s office in Bangkok, Thailand.

Business Development Manager

The overall responsibilities of the Business Development Manager are to promote the Company’s business, notably Immigration Investment and Corporate Services, in Thailand and may, as required, cover other geographical locations worldwide in alignment with the evolution of the Company’s business strategy and organization development.

Indonesia

Business Development Manager

The key responsibilities of the Business Development Manager are to promote the Company’s business, notably regarding immigration cases, generating leads and meeting sales goals. The individual in this role will also collaborate with the Marketing function in the planning and execution of company marketing activities providing vital input based on his/her interactions with prospects.

Administrative Assistant

The Administrative Assistant is mainly responsible for running and coordinating the day-to-day administrative duties of an HLG’s office in Bangkok, Thailand.

Cambodia

Lawyer

The key responsibilities of the Lawyer are:

  • to advise high net worth individuals on secondary residence and citizenship-by-investment opportunities;
  • to provide legal advice to the Marketing, Business Development and Paralegal/Processing teams on promoting Immigration programs and offering professional services to clients.

Business Development Manager

The key responsibilities of the Business Development Manager are to promote the Company’s business, notably regarding immigration cases, generating leads and meeting sales goals. The individual in this role will also collaborate with the Marketing function in the planning and execution of company marketing activities providing vital input based on his/her interactions with prospects.

UK

Lawyer

The key responsibilities of the Lawyer are:

  • to advise high net worth individuals on secondary residence and citizenship-by-investment opportunities;
  • to provide legal advice to the Marketing, Business Development and Paralegal/Processing teams on promoting Immigration programs and offering professional services to clients.