អត្ថប្រយោជន៍

 • អាចទទួលបានប័ណ្ណបៃតង (សិទ្ធិរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍) នៅសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់វិនិយោគិន និងសមាជិកគ្រួសារទាំងអស់
 • សេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានសារ:ប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ការវិនិយោគ លក្ខណ:អន្តរជាតិ
 • សង្គមពហុវប្បធម៌ ដែលតំណាងដោយសហគមន៍ចម្រុះជាតិសាសន៍ និងវប្បធម៌ជាច្រើន
 • ទីផ្សារអចលនទ្រព្យដែលអាចទទួលបានប្រាក់ចំណេញ
 • ស្វាមី/ភរិយា និងកូនក្រោមអាយុ ២១ ឆ្នាំ អាចដាក់ចូលទៅក្នុងពាក្យស្នើសុំតែមួយបាន
 • អ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំមិនតម្រូវឲ្យចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃរបស់អាជីវកម្មដែលនឹងដាក់ទុន វិនិយោគ នោះទេ
 • អាចទទួលបានប្រាក់ចំណេញពីការវិនិយោគនេះវិញបាន
 • ស្តង់ដារអប់រំខ្ពស់ រួមជាមួយនឹងប្រព័ន្ធសិក្សាទូលំទូលាយ ទាំងខាងសាលារដ្ឋ និងឯកជន ក៏ដូចជាសាកលវិទ្យាល័យ និងស្ថាប័នអប់រំជាន់ខ្ពស់ផ្សេងទៀត។

ជម្រើសវិនិយោគ

ការវិនិយោគផ្ទាល់៖

 • ធ្វើការវិនិយោគជាចាំបាច់ទៅក្នុងសហគ្រាសពាណិជ្ជកម្ម នៅសហរដ្ឋអាមេរិក
 • មានគម្រោងបង្កើត ឫការពារការងារពេញម៉ោងចំនួន ១០ សម្រាប់បុគ្គលិកដែលមានគុណភាពត្រឹមត្រូវ នៅសហរដ្ឋអាមេរិក

 

ការវិនិយោគទៅក្នុង Regional Centre៖

 • អ្នកដាក់ពាក្យអាចធ្វើការវិនិយោគដោយផ្ទាល់ទៅក្នុងគម្រោងណាមួយដែលមាន គុណភាពត្រឹមត្រូវ របស់ Regional Centre
 • មិនចាំបាច់បំពេញតម្រូវការបង្កើតគម្រោង EB-5 នេះ ដោយខ្លួនឯងទេ
 • មិនចាំបាច់បំពេញតម្រូវការចាត់ចែងលើការបង្កើតការងារ

លក្ខខណ្ឌ

 • ធ្វើការវិនិយោគរទៅក្នុងសហគ្រាសពាណិជ្ជកម្មដែលមានលក្ខណ:សម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ណាមួយ ទៅតាមប្រភេទតំបន់ដូចខាងក្រោម៖
  • ជាទូទៅ ដោយចំនួនវិនិយោគដែលមានគុណភាពជាអប្បបរមាចំនួន ១,៨០០,០០០ ដុល្លារអាមេរិក
  • តំបន់ដែលផ្តល់ការងារមានកំណត់ណាមួយ (តំបន់ជនបទ ឫ មានអត្រាអត់ការងារខ្ពស់) ដោយចំនួនទឹកប្រាក់វិនិយោគជាអប្បបរមា គឺ ៩០០,០០០ ដុល្លារអាមេរិក
 • ការវិនិយោគអាចនឹងប្រឈមនឹងហានិភ័យ និងបង្កើតយ៉ាងហោចណាស់ការងារចំនួន ១០ សម្រាប់និយោជិត/ពលករជនជាតិអាមេរិកដែលសក្តិសមនៅទីនោះ
 • ដើមទុនវិនិយោគត្រូវតែមានប្រភពស្របច្បាប់

ដំណើរការ

រយ:ពេលនៃដំណើរការ​ដាក់ពាក្យស្នើសុំ អាស្រ័យលើចំនួនពាក្យស្នើសុំដែលបានអនុញ្ញាត ហើយចំនួន នោះគឺកំណត់ដោយរដ្ឋាភិបាលជារៀងរាល់ឆ្នាំ

 • ទិដ្ឋាការ៖ អ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំ និងសមាជិកក្នុងពាក្យស្នើសុំរួមគ្នាដែលទទួលបានជោគជ័យ នឹងទទួល បានទិដ្ឋាការមានសិទ្ធិរស់នៅដោយមានលក្ខខណ្ឌ
 • ប័ណ្ណផ្តល់សិទ្ធិរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍៖ បន្ទាប់ពីរយ:ពេល ២១ខែ អ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំនោះគឺមានសិទ្ធិ សម្រាប់ការបំពេញពាក្យដកលក្ខខណ្ឌទាំងនោះ ហើយអ្នកដាក់ពាក្យដែលទទួលបានជោគជ័យអាច ទទួលបានប័ណ្ណផ្តល់សិទ្ធិរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍នោះតែម្តង។

FAQ

តើ USCIS ជាអ្វីទៅ?

ភ្នាក់ងារសញ្ជាតិនិងអន្តោប្រវេសន៍នៃសហរដ្ឋអាមេរិក(“USCIS”) គឺជាទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងការស្នើសុំធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ទៅសហរដ្ឋអាមេរិក។
USCIS គ្រប់គ្រងកម្មវិធីអ្នកវិនិយោគជនអន្តោប្រវេសន៍ EB-5 និងជាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចសម្រាប់ការសំរេចលើសំណុំបែបបទ I-526។

តើអ្វីជាការយល់ព្រមលើសំណុំបែបបទ I-526?

សំណុំបែបបទ I-526 គឺជាឈ្មោះនៃទំរង់បែបបទដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីដាក់ពាក្យសុំវិនិយោគិនដែលមានបំណងចង់ធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈកម្មវិធីវិនិយោគិនអន្ដោប្រវេសន៍ EB-5។

សំណុំបែបបទ I-526 មានរាល់ព័ត៌មានលំអិតនៃការវិនិយោគ EB-5 និងគម្រោងដែលវិនិយោគិនកំពុងវិនិយោគមូលនិធិរបស់ខ្លួន។

ការអនុម័តលើសំណុំបែបបទ I-526 មានន័យថា USCIS បានពិនិត្យនិងអនុម័តលើពាក្យសុំ EB-5 របស់វិនិយោគិនដែលបានស្នើសុំ។

តើអ្វីទៅជាការយល់ព្រមលើសំណើរ I-829?

លើសំណុំបែបបទ I-829 គឺជាឈ្មោះនៃទម្រង់ដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីដាក់ពាក្យសុំរបស់វិនិយោគិន EB-5 ដែលត្រូវបានយល់ព្រមឱ្យកាន់ប័ណ្ណបៃតង(Green Card) ដែលមានលក្ខខណ្ឌ។

មុនដល់ខួប២ឆ្នាំនៃការចេញប័ណ្ណបៃតងដែលមានល័ក្ខខ័ណ្ឌ វិនិយោគិនត្រូវដាក់ពាក្យសុំលើសំណុំបែបបទ I-829 ដើម្បីលុបចោលនូវល័ក្ខខ័ណ្ឌដែលមានលើប័ណ្ណស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍របស់ពួកគេ។

ដើម្បីដកលក្ខខណ្ឌនៅលើប័ណ្ណស្នាក់នៅអចិន្រ្តៃយ៍ វិនិយោគិនត្រូវបង្ហាញថាការវិនិយោគ EB -5 របស់ពួកគេត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យបង្កើតការងារពេញម៉ោងចំនួន 10 នៅក្នុងគម្រោង EB-5 ។
ការយល់ព្រមលើលើសំណុំបែបបទ I-829 មានន័យថា USCIS បានពិនិត្យនិងបានអនុម័តលើការដកលក្ខខណ្ឌចេញពីប័ណ្ណស្នាក់នៅអចិន្រ្តៃយ៍របស់វិនិយោគិន។

តើមជ្ឈមណ្ឌលប្រចាំតំបន់គឺជាអ្វី?

មជ្ឈមណ្ឌលប្រចាំតំបន់ (RC) គឺជាអង្គភាពសេដ្ឋកិច្ចសាធារណៈឬឯកជនដែលជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចផលិតភាពក្នុងតំបន់ការបង្កើតការងារនិងបង្កើនការវិនិយោគមូលធនក្នុងស្រុក។

មជ្ឈមណ្ឌលប្រចាំតំបន់ត្រូវបានកំណត់ដោយ USCIS។
USCIS មានសិទ្ធិបញ្ឈប់មជ្ឈមណ្ឌលប្រចាំតំបន់ក្នុងករណីដែល RC ដែលមិនលើកកម្ពស់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិក។

គិតត្រឹមថ្ងៃទី 10 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2018 មានមជ្ឈមណ្ឌលប្រចាំតំបន់ដែលត្រូវបានកំណត់ចំនួន 886 នៅសហរដ្ឋអាមេរិក។

តើ TEA មានន័យដូចម្តេច?

តំបន់ការងារដែលមានគោលដៅ (“ ធីអេសធី”) ត្រូវបានកំណត់ថាជាតំបន់ជនបទឬតំបន់ដែលមានអត្រាគ្មានការងារធ្វើយ៉ាងតិច 150% លើសមធ្យមនៃការងារជាតិ។
នាយកដ្ឋានមាតុភូមិនិងសន្តិសុខ (“DHS”) គឺជាអាជ្ញាធរទទួលបន្ទុករចនាតំបន់ភូមិសាស្ត្រនៃតំបន់ការងារដែលមានគោលដៅ (“TEA”) ។

មានគម្រោង EB-5 ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងតំបន់ការងារដែលមានគោលដៅ (“TEA”) អនុញ្ញាតឱ្យកាត់បន្ថយចំនួនទឹកប្រាក់វិនិយោគ EB-5 អប្បបរមាចំនួន 50%។
នៅក្នុង TEA ការវិនិយោគក្នុង EB-5 គឺចាប់ពី 900,000 ដុល្លារជំនួសអោយ (50% តិចជាងការវិនិយោគកំរិតស្តង់ដារដែលមានការវិនិយោគចាប់ពី 1,800,000 ដុល្លារអាមេរិក)។

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីជ្រើសរើសគម្រោងដែលមានការធានាសុវត្ថិភាពលើកម្មវិធី EB-5?

ការជ្រើសរើសគម្រោង EB-5 តម្រូវឱ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់តាមដំណាក់កាល ដើម្បីវាយតម្លៃដោយប្រុងប្រយ័ត្នដែលមានដូចខាងក្រោមៈ

 • ចំនួនទឹកប្រាក់សរុបនៃការវិនិយោគទល់នឹងចំនួនសរុបនៃ EB -5 ការវិនិយោគ;
 • ការចំណាយទាក់ទងនឹងការសាងសង់របស់គម្រោង
 • ការព្យាករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនិងការវិភាគសេដ្ឋកិច្ចរបស់គម្រោង។
 • ចំនួនវិនិយោគិន EB-5 ដែលត្រូវការសម្រាប់ EB-5 បង្កើនការគណនានិងការបង្កើតការងារ។
 • រយៈពេលកាន់កាប់និងយុទ្ធសាស្រ្តចាកចេញ (ការទូទាត់សងការវិនិយោគនិងផលប្រយោជន៍ EB-5)
 • ការយល់ព្រមរបស់ USCIS លើ សំណុំបែបបទ I-924 (ការរចនានៃមជ្ឈមណ្ឌលប្រចាំតំបន់) និងការអនុម័តសំណុំបែបបទ I-526 ដែលមានស្រាប់។
 • វិនិយោគិន EB-5ដែលមកពីប្រទេសដើមកំណើត (ឧទាហរណ៍: ការរាយការណ៍និងការធ្លាក់ចុះពីវិនិយោគិនមកពីប្រទេសចិន វៀតណាមនិងបណ្តាប្រទេសផ្សេងទៀតត្រូវបានលើសចំនួនកំណត់)
 • គម្រោងនៅនឹងកន្លែងនិងប្រជុំជាមួយអ្នកតំណាងគម្រោង។
តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបង្ហាញពីប្រភពមូលនិធិដើម្បីវិនិយោគលើ EB-5?

ប្រភពនៃមូលនិធិ (“SOF”) ដើម្បីវិនិយោគលើគម្រោង EB-5 គឺជាផ្នែកសំខាន់លើសំណុំបែបបទ I-526 ។ ភស្តុតាងនៃប្រភពមូលនិធិរបស់វិនិយោគិននឹងតម្រូវឱ្យមានការពិនិត្យឡើងវិញនិងការយល់ដឹងអំពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់វិនិយោគិន។ វានឹងទាមទារការវិភាគគួរឱ្យកត់សម្គាល់ដូចជា:

 • ប្រាក់ចំណូលពីប្រាក់ខែ ប្រាក់រង្វាន់
 • ប្រាក់ចំណូលពីការជួលអចលនៈទ្រព្យ
 • ការកាន់កាប់ភាគហ៊ុន ប្រាក់ចំណេញពីអាជីវកម្ម (ក្រុមហ៊ុន ឬ អចលនទ្រព្យ)និងភាគលាភដែលបានទទូល
 • ការផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្តិដូចជាប្រតិបត្តិការអចលទ្រព្យភាគហ៊ុនភាគហ៊ុន
 • ប្រាក់កម្ចីនិងប្រាក់កម្ចីមានទ្រព្យបញ្ចាំ
 • អំណោយពីសាច់ញាតិ
 • ធានារ៉ាប់រងនិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភ
ការវិនិយោគ EB -5 ដោយផ្ទាល់ ធៀបនឹងការវិនិយោគលើមជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់តំបន់: រវិនិយោគ EB-5 ដោយផ្ទាល់

ការវិនិយោគដោយផ្ទាល់ (និយាយម្យ៉ាងទៀតមិនមែនតាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលក្នុងតំបន់) តម្រូវឱ្យវិនិយោគិនគ្រប់គ្រងនិងគ្រប់គ្រងគម្រោង EB-5 ដោយផ្ទាល់។
វាជាផ្នែកមួយនៃតម្រូវការក្នុងការគ្រប់គ្រងគម្រោងអ្នកវិនិយោគនឹងទទួលបន្ទុកបង្កើតការងារដោយផ្ទាល់ពេញម៉ោងចំនួន ១០ សម្រាប់បុគ្គលិកអាមេរិកដែលមានសមត្ថភាព។

ក្នុងករណីនេះ គឺហៅថាការវិនិយោគសកម្ម។
មជ្ឈមណ្ឌលប្រចាំតំបន់៖
ប្រសិនបើអតិថិជនវិនិយោគតាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលប្រចាំតំបន់គាត់មិនចាំបាច់ចូលរួមក្នុងការគ្រប់គ្រងទេព្រោះមជ្ឈមណ្ឌលប្រចាំតំបន់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោង។ ក្នុងករណីនេះគឺហៅថាការវិនិយោគអសកម្ម។

តើមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើគម្រោង EB-5 ដាក់ឯកសារក្ស័យធន?

តាមទស្សនៈជនអន្តោប្រវេសន៍ វិនិយោគិនត្រូវបានការពារដរាបណាតម្រូវវការបង្កើតការងារត្រូវបានគេពេញចិត្ត។
ប្រសិនបើគម្រោងនេះបានបង្កើតការងារពេញម៉ោងចំនួន 10 សម្រាប់បុគ្គលិកអាមេរិក វិនិយោគិននឹងស្ថិតក្នុងជំហរក្នុងការ ដកលក្ខខណ្ឌដែលបានកំណត់នៅលើកាតបៃតងរបស់ពួកគេនិងទទួលបានសិទ្ធិរស់នៅ ធ្វើការ សិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកអស់មួយជីវិត។
តាមទស្សនៈអាជីវកម្មប្រសិនបើគម្រោងក្ស័យធនវិនិយោគិននឹងមិនស្ថិតក្នុងទីតាំងដើម្បីទទួលបានការវិនិយោគ EB-5 មកវិញទេ។
នេះហើយជាមូលហេតុដែលក្រុមហ៊ុន HLG មិនយល់ព្រមសំណុំបែបបទ I-526 របស់អតិថិជនដែលជ្រើសរើសយកគម្រោង EB-5 ដោយផ្ទាល់។
ក្រុមហ៊ុន HLG នឹងជួយដល់អតិថិជនសម្រាប់ដំណើរការនៃសំណុំបែបបទ I-526 របស់ពួកគេលុះត្រាតែអតិថិជនវិនិយោគលើគម្រោងដែល HLG បានអនុវត្តដំណាក់កាលលើការត្រួរពិនិតលក្ខណៈសម្បត្តិដូចដែលបានរៀបរាប់នៅសំណួរទី 6ខាងលើ។

ប័ណ្ណបៃតងមានល័ក្ខខ័ណ្ឌធៀបនឹងប័ណ្ណបៃតងដោយគ្មានល័ក្ខខ័ណ្ឌ?

ដាក់ពាក្យសុំ I-526 ទទួលបានជោគជ័យនឹងមានសិទ្ធិដូចគ្នានឹងអ្នកស្នាក់នៅអចិន្រ្តៃយ៍ (អ្នកកាន់ប័ណ្ណបៃតងដោយគ្មានល័ក្ខខ័ណ្ឌ) នៅពេលកាន់ប័ណ្ណបៃតងមានលក្ខខណ្ឌ។
ទោះយ៉ាងណាកាតបៃតងមានលក្ខខណ្ឌមានសុពលភាពត្រឹមតែ 2ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ។ សំណុំបែបបទ I-829 នឹងអនុញ្ញាតឱ្យវិនិយោគិនទទួលបានប័ណ្ណបៃតងដោយគ្មានល័ក្ខខ័ណ្ឌនិងសិទ្ធិរស់នៅធ្វើការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកអស់មួយជីវិត។

ការស្នាក់នៅអចិន្រ្តៃយ៍ / កាតបៃតងធៀបនឹងសញ្ជាតិ / លិខិតឆ្លងដែនសហរដ្ឋអាមេរិក?

ខណៈពេលដែលអ្នកកាន់ប័ណ្ណបៃតងនិងពលរដ្ឋអាមេរិកមានសិទ្ធិរស់នៅសិក្សាធ្វើការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយគ្មានកំណត់ភាពខុសគ្នាមួយចំនួនរវាងឋានៈទាំងពីរត្រូវបានរាយនៅខាងក្រោម:

 • ប័ណ្ណបៃតងមិនអាចប្រើនៅក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេ។
 • ដើម្បីក្លាយជាពលរដ្ឋអ្នកកាន់ប័ណ្ណបៃតងនឹងត្រូវទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល ៥ ឆ្នាំមុននឹងមានសិទ្ធិដាក់ពាក្យសុំសញ្ជាតិដោយធម្មជាតិ។

អ្នកកាន់ប័ណ្ណបៃតងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យបោះឆ្នោតនិងដំណើរការសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេ

 • ពលរដ្ឋអាមេរិកអាចរស់នៅក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយគ្នានកំណត់ ស្របពេលអ្នកកាន់ប័ណ្ណបៃតងត្រូវដាក់ពាក្យសុំដើម្បីទទួលការអនុញ្ញាតឱ្យចូលដោយស្របពេលមួយខណៈពេលដែលដោយស្របពេលមួយខណៈពេលដែលម្តងទៀត។
 • ពលរដ្ឋអាមេរិកអាចឧបត្ថម្ភសាច់ញាតិឬសមាជិកគ្រួសារដូចជាឪពុកម្តាយ កូនរៀបការ និងបងប្អូនបង្កើតបាន។
 • អ្នកមានប័ណ្ណស្នាក់នៅអចិន្រ្តៃយ៍អាចបាត់បង់ស្ថានភាពអន្តោប្រវេសន៍ប្រសិនបើពួកគេប្រព្រឹត្តិបទឧក្រិដ្ឋ។
តើអ្នកកាន់ប័ណ្ណបៃតងអាចនៅក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេលជាង 6ខែដោយមិនបាត់បង់ប័ណ្ណបៃតងរបស់ពួកគេដោយរបៀបណា?

អ្នកកាន់ប័ណ្ណបៃតងអាចដាក់ពាក្យសុំការអនុញ្ញាតឱ្យចូលម្តងទៀតដើម្បីមានសិទ្ធិស្នាក់នៅក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកលើសពី ៦ ខែក្នុងមួយឆ្នាំ។

តើអ្នកណាត្រូវជាអ្នកដាក់ពាក្យបង្គោលសំណុំបែបបទ I-526 ?

អ្នកដែលមានអាយុ 21ឆ្នាំ ឬ លើសពីនេះអាចក្លាយជាអ្នកដាក់ពាក្យបង្គោល (“PA”) ។
សម្រាប់គូស្វាមីភរិយាជម្រើសនៃ PA នឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើប្តីឬប្រពន្ធដែលមានគម្រោងស្នាក់នៅបានយូរនិងចំណាយពេលភាគច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិក។

ក្នុងករណីមួយនៃប្តីឬប្រពន្ធត្រូវការធ្វើដំណើរទៅវិញទៅមករវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួន ក្រុមហ៊ុន HLG នឹងណែនាំ

ឱ្យប្តីឬប្រពន្ធម្នាក់នោះធ្វើជាអ្នកដាក់ពាក្យក្នុងនាមជាប្តីឬប្រពន្ធដែលស្ថិតក្នុងបន្ទុក។

តើកូនចិញ្ចឹមរបស់ខ្ញុំអាចត្រូវបានរាប់បញ្ចូលជាកូនដែលអាចពឹងផ្អែកបាននៅក្នុងសំណុំបែបបទ I-526 របស់ខ្ញុំបានទេ?

អាចដាក់បាន។
ក្នុងករណីនេះ ឯកសារដែលជាភស្តុតាងនៃការបញ្ជាក់អំពីការសុំកូនចិញ្ចឹមនិងការមានសិទ្ធទៅលើក្មេងនឹងត្រូវដាក់ពាក្យបញ្ចូនជាឯកសារយោងលើសំណុំបែបបទ I-526។

បន្ទាប់ពីទទួលបានកាតបៃតងរបស់ខ្ញុំតើខ្ញុំអាចឧបត្ថម្ភឪពុកម្តាយរបស់ខ្ញុំបានទេ?

មិនអាចឧបត្ថម្ភបានទេ។
មានតែអ្នកដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកប៉ុណ្ណោះដែលមានសិទ្ធិដាក់ពាក្យស្នើសុំឧបត្ថម្ភដល់ឪពុកម្តាយរបស់ពួកគេ។

ឯកសារនេះ ធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងសម្រាប់ការណែនាំ និងជាពត៌មានទូទៅតែប៉ុណ្ណោះ និងមិនមានការបង្កើត ឫផ្តល់ អោយក្នុងនាមជាដំបូន្មានស្របច្បាប់នោះទេ។ ពត៌មានបែបនេះ អាចមានការផ្លាស់ប្តូរ ដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។ ករណីនីមួយៗ មានលក្ខណៈប្លែកពីគេហើយអាស្រ័យលើអង្គហេតុនិងកាលៈទេសៈរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ ដោយត្រូវមានការ ពិចារណាដិតដល់ណាមួយ ប្រសិនបើមានការអនុវត្តពត៌មានទូទៅ ចំពោះស្ថានភាពទូទៅរបស់អ្នក។ ចំពោះការវាយតម្លៃ លើកាលៈទេសៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក យើងនឹងមានក្រុមការងារផ្នែកច្បាប់របស់យើងចូលរួមជួយសម្របសម្រួល។