សារ:ប្រយោជន៍៖

 • អាចដាក់បញ្ចូលប្តី/ប្រពន្ធ និងកូន ដែលមានអាយុក្រោម 18 ឆ្នាំ
 • ដំណើរការឆាប់រហ័ស
 • ធ្វើដំណើរមិនចាំបាច់ទិដ្ឋាការ ទៅបណ្តាប្រទេសនៅ Schengen ស្វីស ណ័រវ៉េ និង អាយឡែន
 • អាចស្នាក់នៅគ្រប់រដ្ឋដែលជាសមាជិក Schengen បានដល់បីខែ ក្នុងអំឡុង កន្លះឆ្នាំ
 • មិនមានតម្រូវការស្នាក់នៅផ្ទាល់
 • មានសិទ្ធិឲ្យអ្នកដាក់ពាក្យធ្វើការនៅឡាតវីបាន
 • មានសិទ្ធិទទួលបានការអប់រំក្នុងតម្លៃទាប នៅក្នុងបណ្តាប្រទេសនៅអឺរ៉ុប
 • មានសិទ្ធិទទួលបានប័ណ្ណបើកបរឡាតវី ដែលមានសុពលភាព​នៅគ្រប់បណ្តារដ្ឋ នៃអឺរ៉ុប
 • មានសិទ្ធិទិញ និងចុះឈ្មោះទោចក្រយាន ក្នុងបណ្តាដែនដីប្រទេស ឡាតវី។

ការវិនិយោគ៖

អ្នកដាក់ពាក្យត្រូវធ្វើការវិនិយោគនៅក្នុង អចលនទ្រព្យ ឫ ភាគហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឡាតវី

 • ការវិនិយោគទៅក្នុងអចលនទ្រព្យ
  • ចំនួនវិនិយោគអប្បបរមា €250,000
  • 5% ថ្លៃសេវារដ្ឋាភិបាល
  • 2% ថ្លៃសេវាចុះបញ្ជី
 • ការវិនិយោគភាគហ៊ុន
  • ទឹកប្រាក់វិនិយោគ €50,000 ទៅក្នុងភាគហ៊ុននៃប្រទេសឡាតវី
  • €5,000 ជាថ្លៃចាត់ចែង និងថ្លៃត្រួតពិនិត្យលក្ខណ:សម្បត្តិ
  • €10,000 ថ្លៃពន្ធប្រថាប់ត្រា

ការវិនិយោគត្រូវរក្សាទុក ចំនួន 5 ឆ្នាំជាអប្បបរមា នឹងត្រូវរក្សាទុក ប្រសិនបើប័ណ្ណអនុញ្ញាតត្រូវបានផ្តល់ សុពលភាព។

តម្រូវការ៖

 • មានអាយុ 18 ឆ្នាំ ឫ លើសនេះ
 • អ្នកដាក់ពាក្យមិនមានប្រវត្តិឧក្រិដ្ឋកម្ម
 • អ្នកដាក់ពាក្យត្រូវមានចំណូលគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីទ្រទ្រង់ខ្លួនឯង និងអ្នកក្នុងបន្ទុក
  • €13,320 ក្នុងមួយឆ្នាំ សម្រាប់ អ្នកដាក់ពាក្យបង្គោល
  • €4,440 ក្នុងមួយឆ្នាំ ​សម្រាប់ ប្តី/ប្រពន្ធ
  • €4,440 ក្នុងមួយឆ្នាំ សម្រាប់ កូនម្នាក់
 • មានធានារ៉ាប់រ៉ងសុខភាពសម្រាប់អ្នកដាក់ពាក្យ និងអ្នកក្នុងបន្ទុកទាំងអស់
 • ត្រូវធ្វើការវិនិយោគដែលមានគុណភាព ទៅក្នុងអចនឲលនទ្រព្យ ឫ ដើមទុនភាគ ហ៊ុន នៃក្រុមហ៊ុនរបស់ឡាតវី និងកាន់កាប់ការវិនិយោគរយ:ពេល 5 ឆ្នាំ។

ដំណើរការ៖

 • ដំណើរការឆាប់រហ័ស ក្នុងរវាង ប្រហែល 90 ថ្ងៃ ដើម្បីទទួលបានប័ណ្ណស្នាក់នៅបណ្តោះអាសន្ន
 • អ្នកដាក់ពាក្យដែលទទួលបានជោគជ័យ និងអ្នកក្នុងបន្ទុក នឹងទទួលបានប័ណ្ណស្នាក់នៅ បណ្តោះអាសន្ន ដែលមានសុពលភាពរយ:ពេល 5 ឆ្នាំ
 • អ្នកដាក់ពាក្យដែលបានរក្សាទុកការវិនិយោគរបស់ពួកគេ រយ:ពេល 5 ឆ្នាំ អាចដាក់ពាក្យសុំបន្ត សុពលភាពថ្មី បន្ថែម 5 ឆ្នាំទៀត នៅរៀងរាល់ 5 ឆ្នាំម្តង ដោយត្រូវធ្វើការបង់សេវាពន្យារ សុពលភាពនេះចំនួន 5 ឆ្នាំ
 • អ្នកដាក់ពាក្យដែលបានបន្តរស់នៅប្រទេស ឡាតវី រយ:ពេល 5 ឆ្នាំ នឹងអាចធ្វើការដាក់ពាក្យយក ប័ណ្ណស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍បាន
 • អ្នកដាក់ពាក្យ និងអ្នកនៅក្នុងបន្ទុកទាំងអស់ អាចទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាព និងផល ប្រយោជន៍ពីការក្លាយជាអ្នកមានសិទ្ធិរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍
 • អ្នកដាក់ពាក្យ និងអ្នកនៅក្នុងបន្ទុកទាំងអស់ អាចដាក់ពាក្យយកសញ្ជាតិឡាតវីបាន បន្ទាប់ពី មានសិទ្ធិរស់នៅស្របច្បាប់ រយ:ពេល 10 ឆ្នាំ នៅឡាតវីនេះ។