សារ:ប្រយោជន៍៖

 • វិធីដ៏ឆាប់រហ័សសម្រាប់វិនិយោគិនបរទេស មកពីបណ្តាប្រទេសមិនមែននៅអឺរ៉ុប ដើម្បីអាចទទួលបានសិទ្ធិស្នាក់នៅនៅព័រទុយហ្គាល់ (ប្រភេទទិដ្ឋាការមាស)
 • វិនិយោគិនអាចចេញចូល រស់នៅ ធ្វើការ និងរៀននៅព័រទុយហ្គាល់បាន
 • អាចឲ្យវិនិយោគិនធ្វើដំណើរដោយសេរីនៅក្នុងតំបន់ Schengen
 • អាចដាក់ប្តី/ប្រពន្ធ កូន និងឳពុកម្តាយក្នុងបន្ទុក
 • អាចដាក់ពាក្យយកសិទ្ធិរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍បាន បន្ទាប់ពី 5 ឆ្នាំក្រោយ
 • អាចដាក់ពាក្យយកសញ្ជាតិបាន បន្ទាប់ពី 5 ឆ្នាំក្រោយ។

ជម្រើសវិនិយោគ៖

 • ទឹកប្រាក់វិនិយោគចំនួន €500,000 អប្បបរមា (បូកនឹងពន្ធ) ទៅក្នុងអចលនទ្រព្យ
  • ការទិញអចលនទ្រព្យមួយ ឫ ច្រើន
  • រាល់គ្រប់ប្រភេទអចលនទ្រព្យ
  • អាចធ្វើការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ ឫជួលចេញបាន។ឫ
 • ទឹកប្រាក់វិនិយោគចំនួន €350,000 អប្បបរមា ទៅក្នុងប្រភេទវិនិយោគមូលធននៅ ព័រទុយហ្គាល់
  • រយ:ពេលវិនិយោគជាអប្បបរមាចំនួន 5 ឆ្នាំ
  • ទឹកប្រាក់វិនិយោគចំនួន 60% ជាអប្បបរមា ត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនព័រទុយហ្គាល់ ផ្ទាល់។

តម្រូវការ៖

 • ធ្វើការវិនិយោគមានគុណភាពក្នុងអចលនទ្រព្យ ឫ ទៅក្នុងមូលនិធិវិនិយោគណាមួយ
 • ត្រូវរក្សាទុកការវិនិយោគក្នុងរយ:ពេលអប្បបរមា 5 ឆ្នាំ
 • ទឹកប្រាក់មូលធនសម្រាប់ការវិនិយោគត្រូវតែចេញមកពីក្រៅប្រទេសនេះ
 • មានភស្តុតាងបញ្ជាក់ពីការមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធបទឧក្រិដ្ឋ
 • ត្រូវបំពេញតម្រូវការស្នាក់នៅព័រទុយហ្គាល់ដូចខាងក្រោម៖
  • 7 ថ្ងៃ ក្នុងអំឡុងពេលមួយឆ្នាំដំបូង
  • 14 ថ្ងៃ ក្នុងឆ្នាំនីមួយៗ នៅរយ:ពេលពីរឆ្នាំបន្ទាប់។

ការទទួលបានសញ្ជាតិព័រទុយហ្គាល់៖

 • ត្រូវបំពេញតម្រូវការស្នាក់នៅអប្បបរមារយ:ពេល 5 ឆ្នាំ
 • មិនមានប្រវត្តិបទឧក្រិដ្ឋ
 • មានមូលធនគ្រប់គ្រាន់ មានកន្លែងស្នាក់នៅ នៅព័រទុយហ្គាល់
 • មានការបញ្ជាក់ពីលទ្ធភាពចំណេះដឹងភាសាព័រទុយហ្គាល់​ (CEFR A2)
 • ត្រូវមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធិជាមួយនឹងព័រទុយហ្គាល់។

ដំណើរការ៖

 • ទទួលបានទិដ្ឋាការ Schengen ទៅប្រទេស ព័រទុយហ្គាល់
 • ជ្រើសរើសប្រភេទអចលនទ្រព្យ (បើសិនជាអាចធ្វើបាន) និងបើកគណនីនៅធនាគារ
 • ត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងពាក្យស្នើសុំទាំងអស់
 • បំពេញរៀបចំការវិនិយោគដែលមានគុណភាពត្រឹមត្រូវ
 • ដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅការិយាល័យព្រំដែន និងអន្តោប្រវេសន៍ (SEF)
 • រយ:ពេលដំណើរការ រវាង 3-6 ខែ
 • បន្ទាប់ពីដាក់ពាក្យ លោកអ្នកត្រូវធ្វើដំណើរទៅព័រទុយហ្គាល់ដើម្បីដាក់ឯកសារ ពត៌មានផ្នែកជីវមាត្រ
 • បន្ទាប់ពី 5 ឆ្នាំ វិនិយោគិនអាចដាក់ពាក្យយកសិទ្ធិស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ ឫ សញ្ជាតិបាន។

Obtaining Portuguese Citizenship

 • Have met the minimum residency requirements for 5 years
 • Kept a clean criminal record
 • Have sufficient funds and a place of residence in Portugal
 • Proof of Portuguese language proficiency (CEFR A2)
 • Must show a close connection to Portugal

គុណប្រយោជន៍នៃសញ្ជាតិព័រទុយហ្គាល់៖

 • សិទ្ធិគ្មានដែនកំណត់ក្នុងការរស់នៅ ធ្វើការ រៀន នៅអឺរ៉ុប
 • អាចទទួលបានការអប់រំមិនគិតថ្លៃនៅអឺរ៉ុប
 • មានលទ្ទភាពក្នុងការធ្វើដំណើរដោយគ្មានទិដ្ឋាការទៅ អាមេរិក និងកាណាដា។

FAQ

តើកម្មវិធីទិដ្ឋាការមាសរបស់ព័រទុយហ្គាល់គឺជាអ្វី?

កម្មវិធីទិដ្ឋាការមាសរបស់ព័រទុយហ្គាល់ គឺជាកម្មវិធីវិនិយោគដើម្បីបានសិទ្ធិស្នាក់នៅ។ វាអាចជួយអោយ វិនិយោគិនដែលមិនមែនជាជនជាតិអឺរ៉ុប អាចធ្វើការវិនិយោគដែលមានការទទួលស្គាល់នៅ ព័រទុយហ្គាល់។

តើអ្នកណាខ្លះដែលអាចចូលរួមក្នុងកម្មវិធីទិដ្ឋាការមាសនេះបាន?

សាច់ញាតិខាងក្រោម ដែលអាចដាក់បញ្ចូលបាន៖

 • ប្តី/ប្រពន្ធ ឫដៃគូជីវិត ដែលមានចុះ​បញ្ជីក្រោមច្បាប់ មិនថាក្នុងស្រុក ឫនៅក្រៅប្រទេស
 • កូននៅក្នុងបន្ទុក ដែលស្ថិតនៅក្រោមបន្ទុករបស់ទាំងប្តី/ប្រពន្ធ ឫរបស់អ្នកដាក់ពាក្យបង្គោល
 • កូនដែលបានទទួលចិញ្ចឹមដោយអ្នកដាក់ពាក្យតាំងពីមិនទាន់រៀបការ ឫរៀបការហើយ ដោយ បញ្ជាក់ថា ការចិញ្ចឹមនេះមានការទទួលស្គាល់ដោយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធ នៃប្រទេសកំណើត និងមាន សិទ្ធិពេញច្បាប់ សម្រាប់កូនចិញ្ចឹមនោះ ហើយការសម្រេចចិត្តនោះ ក៏មានការទទួលស្គាល់ពី ព័រទុយហ្គាល់ដែរ។
 • កូនដែលមានអាយុលើសពី 18 ឆ្នាំ និងស្ថិតនៅក្រោមបន្ទុកនៃឳពុកម្តាយទាំងពីរ ដោយត្រូវ បញ្ជាក់ថាពួកគេនៅលីវ និងកំពុងសិក្សានៅមជ្ឈមណ្ឌលណាមួយ​(មិនចាំបាច់នៅក្នុង ព័រទុយហ្គាល់) និង មិនមានកំណត់អាយុ
 • ឳពុកម្តាយរបស់អ្នកដាក់ពាក្យ ឫ ប្តី/ប្រពន្ធ ដែលមានវ័យលើសពី 66 ឆ្នាំ ឫ ក្រោម 66 ឆ្នាំ ដោយបញ្ជាក់ថា ពួកគេស្ថិតក្រោមបន្ទុកទាំងស្រុងរបស់អ្នកដាក់ពាក្យ។
 • បងប្អូនបង្កើត ក្រោមបន្ទុករបស់អ្នកដាក់ពាក្យបង្គោល ឫ ប្តី/ប្រពន្ធ

សមាជិកក្នុងបន្ទុកទាំងអស់ ត្រូវរក្សានូវតម្រូវការក្នុងពាក្យស្នើសុំ ដើម្បីបន្តសុពលភាព ទិដ្ឋាការ មាសនេះ ដើម្បីដាក់ពាក្យយកសិទ្ធិស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ ឫ សញ្ជាតិ (ឧ. ត្រូវតែនៅលីវ និងត្រូវបន្ត ចូលរៀននៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាណាមួយ)។

តើទិដ្ឋាការមាសមានសុពលភាពប៉ុន្មាន?

ប័ណ្ណដំបូង នឹងចេញជាបែប ទិដ្ឋាការមាស ដែលមានសុពលភាព 1 ឆ្នាំ និងបន្ទាប់មក គឺប័ណ្ណថ្មី មាន​ សុពលភាព 2 ឆ្នាំ ហើយបន្ទាប់មកអាចបន្តសុពលភាពបាន រៀងរាល់ 2 ឆ្នាំម្តង អោយតែការវិនិយោគ នៅរក្សាបាន។

តើមានតម្រូវការភាសាដែរទេសម្រាប់កម្មវិធីទិដ្ឋាការមាសនេះ?

មិនមានទេ តែនឹងមានតម្រូវការភាសា នៅពេលដាក់ពាក្យសុំយកសិទ្ធិរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ ឫសញ្ជាតិ។

តើមានតម្រូវការស្នាក់នៅដែររឺទេ?

អ្នកដាក់ពាក្យត្រូវស្នាក់នៅរយ:ពេល 7 ថ្ងៃ នៅឆ្នាំទីមួយ និងស្នាក់នៅ14 ថ្ងៃ នៅរៀងរាល់ពីរឆ្នាំបន្ទាប់។

តើតម្រូវការវិនិយោគមានអ្វីខ្លះ?

មានជម្រើសមួយចំនួនសម្រាប់វិនិយោគិន រួមមាន ការវិនិយោគយ៉ាងតិច EUR 350,000 ទៅក្នុងមូលធនវិនិយោគនៅព័រទុយហ្គាល់ ហើយត្រូវរក្សាទុក ចំនួន 5 ឆ្នាំ

តើមានលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះ ដើម្បីបន្តសុពលភាពទិដ្ឋាការមាសនេះ?

ដើម្បីបន្តសុពលភាពទិដ្ឋាការមាសនេះ វិនិយោគិនត្រូវបន្តបំពេញលក្ខខណ្ឌដំបូង នៅពេលដែលទិដ្ឋាការ ត្រូវបានផ្តល់ជូន ក្នុងនោះរួមមាន ការរក្សាការវិនិយោគ។

តើទិដ្ឋាការមាសអាចធ្វើការនៅព័រទុយហ្គាល់បានទេ?

បាន

ជាមួយនឹងទិដ្ឋាការមាសនេះ តើប្រទេសណាខ្លះ ដែលលោកអ្នកអាចធ្វើដំណើរមិនចាំបាច់ទិដា្ឋការ?

អ្នកកាន់ទិដ្ឋាការមាស អាចស្នាក់នៅបានដល់ 90ថ្ងៃ នៅ Schengen ក្នុងរយ:ពេល 180 ថ្ងៃ។

តើអ្នកដាក់ពាក្យត្រូវធ្វើដំណើរទៅព័រទុយហ្គាល់ដែររឺទេ?

Yes.

តើវិនិយោគិន ត្រូវរក្សាទុកការវិនិយោគក្នុងរយ:ពេលប៉ុន្មាន?

ត្រូវរក្សាទុករយ:ពេល 5 ឆ្នាំ ឫយូរជាងនេះ បើសិនវិនិយោគិនចង់រក្សាប័ណ្ណស្នាក់នៅនេះ ឫរហូតដល់ ពេលពួកគេទទួលបាន សិទ្ធិស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ ឫ សញ្ជាតិ។

តើវិនិយោគិនអាចធ្វើការវិនិយោគផ្សេងទៀត បន្ថែមពីលើការវិនិយោគនេះដែរទេ?

បាន វិនិយោគិនមានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើវិនិយោគបន្ថែមទៀត ឫការទិញបន្ថែមណាមួយបាន។

តើអ្នកកាន់ទិដ្ឋាការមាស អាចដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍បានដែររឺទេ?

ពាក្យស្នើសុំសម្រាប់សិទ្ធរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ ត្រូវតែដាក់ទៅអោយភ្នាក់ងារព្រំដែន នៃព័រទុយហ្គាល់ (SEF) ក្រោមច្បាប់ជនបរទេស ហើយសិទ្ធិរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍អាចផ្តល់អោយបានលុះត្រាតែ៖

 • ត្រូវមានប័ណ្ណស្នាក់នៅ (រួមមានទិដ្ឋាការមាស) យ៉ាងហោចណាស់ 5 ឆ្នាំ ហើយបានបំពេញ លក្ខខណ្ឌស្នាក់នៅ។
 • ក្នុងអំឡុងពេល 5 ឆ្នាំចុងក្រោម មិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទឧក្រិដ្ឋណាមួយ ដែលនាំអោយមាន ការកាត់ទោស លើសពីមួយឆ្នាំ
 • មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពខ្លួនឯង និងសមាជិកក្នុងបន្ទុកទាំងអស់
 • មានទីលំនៅនៅព័រទុយហ្គាល់
 • មានចំនេះដឹងជាមូលដ្ឋាន នៃភាសាព័រទុយហ្គាល់។
តើទិដ្ឋាការមាសអាចដាក់ពាក្យយកសញ្ជាតិបានដែរទេ?

សញ្ជាតិព័រទុយហ្គាល់អាចដាក់ពាក្យបាន បើសិនជាមានលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម៖

 • ជាអ្នកស្នាក់នៅស្របច្បាប់ នៅព័រទុយហ្គាល់ យ៉ាងតិច 5 ឆ្នាំ (កែប្រែច្បាប់ នៅខែកុម្ភះ ឆ្នាំ 2018) ដោយត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌស្នាក់នៅ 7 ថ្ងៃ ក្នុងឆ្នាំទីមួយ និងយ៉ាងតិច 14 ថ្ងៃ នៅរៀងរាល់ពីរ ឆ្នាំបន្ទាប់។
 • មានចំណេះដឹងភាសាព័រទុយហ្គាល់
 • មិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទឧក្រិដ្ឋណាមួយ ដែលនាំអោយមានការកាត់ទោសលើសពី 3 ឆ្នាំ ក្រោម ច្បាប់ព័រទុយហ្គាល់។
តើព័រទុយហ្គាល់អនុញ្ញាតអោយកាន់សញ្ជាតិពីរដែររឺទេ?

Yes.

ឯកសារនេះ ធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងសម្រាប់ការណែនាំ និងជាពត៌មានទូទៅតែប៉ុណ្ណោះ និងមិនមានការបង្កើត ឫផ្តល់ អោយក្នុងនាមជាដំបូន្មានស្របច្បាប់នោះទេ។ ពត៌មានបែបនេះ អាចមានការផ្លាស់ប្តូរ ដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។ ករណីនីមួយៗ មានលក្ខណៈប្លែកពីគេហើយអាស្រ័យលើអង្គហេតុនិងកាលៈទេសៈរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ ដោយត្រូវមានការ ពិចារណាដិតដល់ណាមួយ ប្រសិនបើមានការអនុវត្តពត៌មានទូទៅ ចំពោះស្ថានភាពទូទៅរបស់អ្នក។ ចំពោះការវាយតម្លៃ លើកាលៈទេសៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក យើងនឹងមានក្រុមការងារផ្នែកច្បាប់របស់យើងចូលរួមជួយសម្របសម្រួល។